Actiq®

N02AB03
 
 

Opioidagonist til administration på kindslimhinden. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion hos ældre. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Gennembrudssmerter hos patienter, der i forvejen er i opioid vedligeholdelsesbehandling for kroniske cancersmerter

Se endvidere:

Dispenseringsform

Sugetabletter med applikator. 1 sugetablet indeholder 200 mikrogram, 400 mikrogram, 600 mikrogram, 800 mikrogram, 1.200 mikrogram eller 1.600 mikrogram fentanyl (som citrat). 

Doseringsforslag

Voksne og unge > 16 år. Individuelt. Initialt 200 mikrogram. Hvis der ikke opnås analgesi inden for 15 min., kan dosis gentages. Der må ikke anvendes mere end 2 sugetabl. til en enkelt smerteepisode. Hvis behandling af flere på hinanden følgende episoder af gennembrudssmerter kræver mere end én sugetabl., bør dosis øges. Hvis patienten har mere end 4 anfald af gennembrudssmerter i døgnet, bør dosis af langtidsvirkende opioid justeres. 

 

Ældre. Dosis skal nedsættes.
Sugetabletten anbringes i munden ind mod kinden, og ved hjælp af applikatoren stryges kindernes slimhinder, samtidig med at der suges. Må ikke tygges. Munden kan fugtes med vand inden anbringelsen.  

 

Bemærk: 

 • Mht. ækvianalgetiske doser for udvalgte opioider, se tabel 1 i Rene agonister.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Forsigtig dosistitrering. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Cor pulmonale
 • Svær KOL eller akut svær astma
 • Behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage inden behandling med fentanyl påbegyndes.

Forsigtighedsregler

 • ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Bradyarytmi
 • Hypovolæmi
 • Hypotension
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Ved kortere tids behandling aftrappes i praksis med 5-10 mg hver eller hver anden dag. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Ukorrekt håndtering
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Regnefejl
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering. Respirationsstop.
Fejl ved skift mellem opioider
Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Dyspnø.
Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Vægttab.
Dyspepsi, Flatulens, Mundtørhed, Orale ulcera, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Angst, Bevidsthedssvækkelse, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Gangforstyrrelser, Hallucinationer, Konfusion, Koordinationsbesvær, Kramper, Myokloni, Paræstesier, Sedation.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Urinretention.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Caries, Ileus.
Eufori, Koma, Personlighedsforstyrrelser, Talebesvær, Tankeforstyrrelser.
Ikke kendt Tand- og tandkødssygdom, Tungeødem.
Faryngalt ødem, Respirationsdepression.
Anafylaktisk reaktion.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI, tramadol og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Virkningen af fentanyl kan forstærkes af CYP3A4-hæmmere, fx ritonavir, itraconazol, clarithromycin, diltiazem.
 • CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon, kan nedsætte virkningen af fentanyl, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig behandling med hypnotika, barbiturater, tricykliske antidepressiva og antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan virkningen af både disse og fentanyl forstærkes.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: For 1. trimester-eksponerede er der ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Anvendelse i forbindelse med fødslen kan medføre respirationsdepression og påvirkning af hjerterytmen hos barnet. Abstinenssymptomer hos den nyfødte har været meddelt ved langvarig anvendelse. Se endvidere Opioider (analgetika)

Referencer: 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3% efter i.v. doser på op til 400 mikrogram pr. døgn. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. Døgndoser på op til 400 mikrogram kan anvendes - forsigtighed tilrådes ved højere doser. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af fentanyl medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med overvejende virkning på μ-opioidreceptorerne i CNS. Primær virkning er analgesi og sedation. Sekundært respirationsdepression, bradykardi, hypotermi, obstipation, miosis, fysisk afhængighed og eufori. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50% (sugtabletter) og ca. 70% (resoribletter).
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 7 timer.
 • < 7% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : sugetabletter 200 mikrogram, sugetabletter 400 mikrogram, sugetabletter 600 mikrogram, sugetabletter 800 mikrogram, sugetabletter 1200 mikrogram, sugetabletter 1600 mikrogram
Smag:
Hindbær : sugetabletter 200 mikrogram, sugetabletter 400 mikrogram, sugetabletter 600 mikrogram, sugetabletter 800 mikrogram, sugetabletter 1200 mikrogram, sugetabletter 1600 mikrogram

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Enkelttilskud kan søges. Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende: 

 • Patientens diagnose
 • Kort beskrivelse af behov for længerevarende behandling med stærke opioider i lyset af misbrugsrisikoen
 • Oplysning om tidligere behandlingsforsøg med relevante smertestillende lægemidler, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser. 

    

Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) sugetabletter 200 mikrogram 520552
3 stk. (blister)
Udgået 09-09-2019
(AP4) sugetabletter 200 mikrogram 088392
15 stk. (blister)
Udgået 09-09-2019
(AP4) sugetabletter 400 mikrogram 180472
3 stk. (blister)
364,45 182,23
(AP4) sugetabletter 400 mikrogram 541673
15 stk. (blister)
1.755,05 175,51
(AP4) sugetabletter 600 mikrogram 075631
3 stk. (blister)
364,45 121,48
(AP4) sugetabletter 600 mikrogram 597091
15 stk. (blister)
1.755,05 117,00
(AP4) sugetabletter 600 mikrogram  (Paranova Danmark) 378859
15 stk. (blister)
693,10 46,21
(AP4) sugetabletter 600 mikrogram  (Paranova Danmark) 503760
30 stk. (blister)
2.857,10 95,24
(AP4) sugetabletter 800 mikrogram 549225
3 stk. (blister)
Udgået 09-09-2019
(AP4) sugetabletter 800 mikrogram 513619
15 stk. (blister)
1.755,05 87,75
(AP4) sugetabletter 1200 mikrogram 563156
15 stk. (blister)
Udgået 09-09-2019
(AP4) sugetabletter 1600 mikrogram 541309
15 stk. (blister)
1.755,05 43,88

Foto og identifikation

Sugetabletter  200 mikrogram

Præg:
ACTIQ 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 20
sugetabletter 200 mikrogram
 
 
 

Sugetabletter  400 mikrogram

Præg:
ACTIQ 400
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 20
sugetabletter 400 mikrogram
 
 
 

Sugetabletter  600 mikrogram

Præg:
ACTIQ 600
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 20
sugetabletter 600 mikrogram
 
 
 

Sugetabletter  800 mikrogram

Præg:
ACTIQ 800
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 20
sugetabletter 800 mikrogram
 
 
 

Sugetabletter  1200 mikrogram

Præg:
ACTIQ 1200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 20
sugetabletter 1200 mikrogram
 
 
 

Sugetabletter  1600 mikrogram

Præg:
ACTIQ 1600
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 20
sugetabletter 1600 mikrogram
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html

 
 

Revisionsdato

2019-02-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...