Symbicort®

Symbicort Forte Turbuhaler, Symbicort Mite Turbuhaler, Symbicort Turbohaler, Symbicort Turbuhaler
R03AK07
 
 
Middel med bronkodilaterende og antiinflammatorisk virkning beregnet til inhalation. Kombination af et syntetisk glukokortikoid og et langtidsvirkende sympatomimetikum.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Symbicort® Turbuhaler® inhalationspulvere. 1 dosis indeholder 160 mikrogram budesonid og 4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalationspulvere. 1 dosis indeholder 80 mikrogram budesonid og 4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
Symbicort® Forte Turbuhaler® inhalationspulvere. 1 dosis indeholder 320 mikrogram budesonid og 9 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. 

Inhalationsspray, suspension. 1 dosis indeholder 160 mikrogram budesonid og 4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. 

Doseringsforslag

Astma 

 • Voksne og børn over 12 år
  • 1-2 sug (inhalationspulver) 2 gange dgl. eller 1 sug (Forte inhalationspulver) 2 gange dgl.
  • Inhalationspulver eller mite inhalationspulver kan herudover anvendes ved behov, dog højst 6 sug på en gang og højst 12 sug dgl.
 • Børn 6-12 år
  • Sædvanligvis 2 sug (Mite inhalationspulver) 2 gange dgl.
  • Ved opnået astmakontrol bør dosis forsøgt reduceret, evt. til 1-2 sug (Mite inhalationspulver) 1 gang dgl.
 • Se endvidere Kombinationspræparater til inhalation.

 

KOL 

 • Inhalationspulver
  • Voksne. 2 sug (inhalationspulver) 2 gange dgl. eller 1 sug (Forte inhalationspulver) 2 gange dgl.
 • Inhalationsspray
  • Voksne. 2 pust 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn under 6 år på grund af manglende erfaring.
 • Spraybeholderen skal omrystes inden brug. Kan evt. til patienter med lavt inspiratorisk flow doseres i spacer.
 • Film med instruktion i brugen af forskellige inhalationsdevices kan ses under "Instruktioner".

Nedsat leverfunktion

Budesonid: Større risiko for systemisk påvirkning ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Instruktioner

 

 

Til visse patienter kan inhalationsspray med fordel anvendes sammen med en spacer. 

Se Inhalationsspray med åndingsbeholdere (spacere)

 

Forsigtighedsregler

 • For at nedsætte risikoen for oral candidiasis efter brug af inhalationssteroid bør mund og svælg skylles med vand, som bør spyttes ud for at nedsætte systemiske effekter.
 • Forsigtighed ved:
  • Lungetuberkulose
  • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika)
  • Diabetes mellitus
  • Fæokromocytom
  • Kardiovaskulær sygdom (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
  • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
  • Svampe eller virusinfektioner i luftvejene.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden klinisk betydning.
 • DXA-scanning til ældre patienter, som gennem længere tid behandles med højdosisinhalationssteroid, kan overvejes - især ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer for osteoporose.
 • Der bør indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen.
 • Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret steroid bør barnets højde måles ca. en gang årligt.
 • Pludselig seponering af indiceret behandling med inhalationssteroid øger risikoen for eksacerbationer.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Halsirritation, Hoste, Hæshed, Pneumoni  (hos KOL patienter).
Oral candidiasis.
Hovedpine, Tremor.
Palpitationer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Aggressivitet, Angst, Hyperaktivitet.
Muskelkramper.
Purpura.
Sløret syn.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Arytmier.
Bronkospasme.
Hypokaliæmi.
Meget sjældne (< 0,01%) Adfærdsforstyrrelse  (ses oftest hos børn), Depression.
Angina pectoris.
Binyrebarkinsufficiens, Hyperglykæmi, Hyperkorticisme.
Blodtryksændringer, Fald i knoglemineraltætheden, Forlænget QT-interval*.
Glaukom, Katarakt.
Væksthæmning.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Paradoks bronkospasme ses i sjældne tilfælde ved inhalation.
 • Der er set øget risiko for pneumoni hos KOL-patienter ved påbegyndt behandling med lokalt glukokortikoid.
 • Specielt ved behandling med høje doser i længere tid, kan der være risiko for systemisk påvirkning med bl.a. binyrebarksuppresion, Cushings syndrom, fald i knogletæthed og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

 • Behandling med lægemidler, der hæmmer CYP3A4, og grapefrugtjuice kan øge den systemiske virkning af budesonid. Dosisjustering kan være nødvendig ved kombination med potente hæmmere af CYP3A4 (fx itraconazol). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen af formoterol.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: For kombinationen er der data for 4.800 1. trimester-eksponerede. Antallet af misdannelser er let forhøjet (4,6%), hvilket formentlig kan tilskrives den underliggende sygdom. Anvendt alene er der for formoterol og budesonid data for henholdsvis 6.000 og 10.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Ved nyopstået behandlingsbehov i graviditeten bør kombinationspræparater ikke være førstevalg. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Doping

Inhalationsbehandling med formoterol er tilladt i doser ≤ 54 mikrogram pr. døgn, dog betragtes en koncentration af formoterol > 40 nanogram/ml i urinen som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises at være en konsekvens af behandlingen. 

Forgiftning

Formoterol: Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men ved astma kan der være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

Budesonid 

 • Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt. Glukokortikoider hæmmer en række celletyper (fx mastceller, lymfocytter, makrofager og eosinofile, basofile og neutrofile granulocytter) samt frigørelsen af flere mediatorer (fx histamin, eicosanoider, leukotriener, cytokiner), der er involverede i den inflammatoriske reaktion. Ved inhalationsbehandling i terapeutiske doser vil de systemiske virkninger normalt være ringe.

Formoterol 

 • Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene.

Farmakokinetik

Budesonid 

 • Absorberes fra luftvejene.
 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme. Oral biotilgængelighed ca. 11%.
 • Metaboliseres i leveren ved udtalt first pass-metabolisme til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer (voksne) og 1,5 timer (børn).

Formoterol 

 • Absorberes fra luftvejene.
 • Biotilgængelighed 20-45%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 5 minutter.
 • Plasmahalveringstid ca. 8 timer.
 • < 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.
 • inhalationssprayen må beholderen ikke tages ud af inhalatoren.

 

Holdbarhed 

Inhalationsspray 

 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Efter ibrugtagning: Kan opbevares i højst 3 måneder.

 

Inhalationsspray, opløsning kan anvendes med følgende åndingsbeholdere (spacere)

 • AeroChamber Plus Flow-Vu
 • OptiChamber
 • Pocket Chamber® Mini Spacer
 • Vortex®

Indholdsstoffer

Budesonidinhalationspulver  4,5+160 mikrog/dosisinhalationspulver  4,5+80 mikrog/dosisinhalationspulver  4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) inhalationspulver  9+320 mikrog/dosisinhalationspulver  4,5+160 mikrog/dosis  (Paranova Danmark) inhalationspulver  4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) inhalationspulver  9+320 mikrog./dosis  (Orifarm) inhalationspulver  4,5+80 mikrog./dosis  (Orifarm) inhalationspulver  9+320 mikrog./dosis  (Paranova Danmark) inhalationspulver  4,5+160 mikrog/dosis  (Paranova Danmark) inhalationspulver  4,5+160 mikrog/dosis  (2care4) inhalationspulver  9+320 mikrog./dosis  (2care4) inhalationspulver  4,5+ 80 mikrog/dosis  (2care4) inhalationspulver  9+320 mikrog./dosis  (Abacus) inhalationspulver  4,5+160 mikrog/dosis  (Abacus) inhalationspulver  4,5+80 mikrog./dosis  (Abacus) inhalationsspray, suspension  4,5+160 mikrog/dosisinhalationsspray, suspension  4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) inhalationsspray, suspension  4,5+160 mikrog/dosis  (2care4) inhalationsspray, suspension  4,5+160 mikrog/dosis  (Paranova Danmark)
Formoterolinhalationspulver  4,5+160 mikrog/dosisinhalationspulver  4,5+80 mikrog/dosisinhalationspulver  4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) inhalationspulver  9+320 mikrog/dosisinhalationspulver  4,5+160 mikrog/dosis  (Paranova Danmark) inhalationspulver  4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) inhalationspulver  9+320 mikrog./dosis  (Orifarm) inhalationspulver  4,5+80 mikrog./dosis  (Orifarm) inhalationspulver  9+320 mikrog./dosis  (Paranova Danmark) inhalationspulver  4,5+160 mikrog/dosis  (Paranova Danmark) inhalationspulver  4,5+160 mikrog/dosis  (2care4) inhalationspulver  9+320 mikrog./dosis  (2care4) inhalationspulver  4,5+ 80 mikrog/dosis  (2care4) inhalationspulver  9+320 mikrog./dosis  (Abacus) inhalationspulver  4,5+160 mikrog/dosis  (Abacus) inhalationspulver  4,5+80 mikrog./dosis  (Abacus) inhalationsspray, suspension  4,5+160 mikrog/dosisinhalationsspray, suspension  4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) inhalationsspray, suspension  4,5+160 mikrog/dosis  (2care4) inhalationsspray, suspension  4,5+160 mikrog/dosis  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Andre:
Apafluran HFA 227 : inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis, inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis  (Paranova Danmark)
Lactose : inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis, inhalationspulver 4,5+80 mikrog/dosis (mite) , inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis (forte)
Macrogoler : inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis, inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til: 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis 011409
60 doser
520,55
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) 012933
60 doser
213,00
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Orifarm) 015176
60 doser
363,90
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Paranova Danmark) 018121
60 doser
412,95
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (2care4) 053414
60 doser
202,95
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (2care4) 064179
60 doser
368,00
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Abacus) 383104
60 doser
376,65
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis 003310
120 doser
636,95
(B) inhalationspulver 4,5+80 mikrog/dosis 003325
120 doser
563,35
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) 010077
120 doser
384,30
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Paranova Danmark) 019744
120 doser
382,35
(B) inhalationspulver 4,5+80 mikrog./dosis  (Orifarm) 018377
120 doser
382,00
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Paranova Danmark) 012667
120 doser
386,40
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (2care4) 053426
120 doser (2 x 60)
392,00
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (2care4) 509969
120 doser
430,00
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (2care4) 125581
120 doser (2x60)
720,00
(B) inhalationspulver 4,5+ 80 mikrog/dosis  (2care4) 488129
120 doser
364,60
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Abacus) 534467
120 doser
418,00
(B) inhalationspulver 4,5+80 mikrog./dosis  (Abacus) 430878
120 doser
361,95
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis 014185
180 doser (3x60)
1.528,00
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Orifarm) 017223
180 doser (3x60)
1.050,00
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Paranova Danmark) 018075
180 doser (3x60)
1.298,15
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (2care4) 064190
180 doser
1.051,00
(B) inhalationspulver 9+320 mikrog./dosis  (Abacus) 469505
180 doser (3 x 60)
1.041,90
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis 005241
360 doser (3 x 120)
1.877,25
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) 010088
360 doser (3 x 120)
1.054,00
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Paranova Danmark) 019742
360 doser
1.500,45
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (2care4) 412220
360 doser
1.048,00
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (2care4) 589798
360 doser
1.413,00
(B) inhalationspulver 4,5+160 mikrog/dosis  (Abacus) 546851
360 doser (3 x 120)
1.044,85
(B) inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis 064208
120 doser
543,90
(B) inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis  (Orifarm) 163000
120 doser
338,80
(B) inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis  (2care4) 192840
120 doser
337,85
(B) inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis  (Paranova Danmark) 496019
120 doser
334,75
(B) inhalationsspray, suspension 4,5+160 mikrog/dosis  (2care4) 477080
360 doser (3x120)
1.050,00

Foto og identifikation

Inhalationspulver  4,5+80 mikrog/dosis

Mål i mm: 34 x 84
Symbicort® Mite Turbuhaler® 80/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Mite Turbuhaler® 80/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® set oppefra uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Mite Turbuhaler® 80/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  4,5+160 mikrog/dosis

Mål i mm: 34 x 84
Symbicort® Turbuhaler® 160/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Turbuhaler® 160/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® set oppefra uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Turbuhaler® 160/4,5 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  9+320 mikrog/dosis

Mål i mm: 34 x 84
Symbicort® Forte Turbuhaler® 320/9 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Forte Turbuhaler® 320/9 mikg/dosis
 
 
 
 
Turbuhaler® set oppefra uden beskyttelseshætte
 
Symbicort® Forte Turbuhaler® 320/9 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  4,5+160 mikrog/dosis

Mål i mm: 34 x 82
Med beskyttelses hætte
Symbicort® inh. spray 160/4,5 mikg
 
 
 
 
Uden beskyttelses hætte
 
Symbicort® inh. spray 160/4,5 mikg
 
 
 
 
Foto af dosistæller på spray set oppefra
 
Symbicort® inh. spray 160/4,5 mikg
 
 
 
 
 

Referencer

2518. GINA. Global Strategy for Asthma management and Prevention. The Global Initiative for Asthma. 2020; , https://ginasthma.org/ (Lokaliseret 20. april 2020)


3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

23.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...