Voluven®

Udgået: 22.04.2019
B05AA07
 
 

Anvendelsesområder

Plasmasubstitution ved fx hypovolæmisk shock eller truende shock. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 60 g hydroxyethylstivelse og 9 g natriumchlorid. 

Doseringsforslag

Individuelt. Op til 30 ml i.v./kg legemsvægt/døgn. 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Kritisk syge patienter, herunder patienter med sepsis eller brandsår, se indikationer.
 • Manifest hjerteinsufficiens
 • Intrakraniel blødning
 • Alvorlige koagulationsforstyrrelser.

Forsigtighedsregler

 • Ved tegn på nyreskade stoppes behandlingen straks.
 • Monitorering af nyrefunktionen i mindst 90 dage efter afsluttet behandling.
 • Ved tegn på koagulopati stoppes behandlingen straks. Ved evt. gentagen administration bør koagulationsparametre overvåges nøje.
 • Pga. utilstrækkelige langtidsdata for sikkerheden ved anvendelse af hydroxyethylstivelse til traumepatienter og under operation, bør de forventede fordele ved behandlingen for den enkelte patient vejes op mod denne usikkerhed, og andre mulige behandlinger bør overvejes.
 • Koagulationsforstyrrelser.
 • Hjerteinsufficiens.
 • Pga. risikoen for anafylaktiske reaktioner bør de første 10-20 ml infunderes under nøje observation af patienten.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Forhøjet plasma-amylase.
Nedsat hæmatokritværdi.
Almindelige (1-10%) Koagulationsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Har været anvendt i tilslutning til sectio. 

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af plasma expanders medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Ekspanderer plasmavolumenet svarende til det infunderede volumen.  

Farmakokinetik

Hydroxyethylstivelse 

 • Farmakokinetikken er kompleks og afhænger af molekylvægten.
 • Mindre molekyler udskilles uomdannet gennem nyrerne, mens større molekyler (>70.000 Da) metaboliseres enzymatisk i plasma, og metabolitterne udskilles gennem nyrerne.
 • Eliminationen forløber bifasisk med plasmahalveringstider ca. 1,4 timer (mindre molekyler) og ca. 12 timer (større molekyler).
 • Ca. 50% af den indgivne dosis optages i kroppen, og eliminationen herfra er dårligt beskrevet, især hos kritisk syge patienter.
 • Se Hydroxyethylstivelse (plasmasubstitutter).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 

 • Middelmolekylvægt hydroxyethylstivelse: 130.000.
 • Osmolaritet: 308 mosmol/l.
 • Elektrolytindhold/l:
  • Chlorid 154 mmol
  • Natrium 154 mmol.
 • pH: 4-5,5.

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-04-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...