NovoRapid®

Novorapid Flex Touch, Novorapid FlexPen, Novorapid Penfill, NovoRapid PumpCart
A10AB05
 
 

Hurtigt indsættende og kortvarigt virkende insulinanalog. Neutral opløsning af krystallinsk, højtrenset insulin aspart. Fremstillet ved rekombinant genteknologi. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Undgå forveksling af insulinpenne og reagér på blodglucoseværdi, der er overraskende høj eller lav. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i hætteglas. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart.
NovoRapid® FlexPen®, injektionsvæske, opløsning i injektionspen. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart.
NovoRapid® FlexTouch®, injektionsvæske, opløsning i injektionspen. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart.
NovoRapid® Penfill®, injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart. 

NovoRapid® PumpCart®, injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 1 år 

 • Individuel s.c. dosering.
 • Dosis bør tages umiddelbart før et måltid, men kan om nødvendigt tages umiddelbart efter.

 

Bemærk: 

 • Injektionssted skal varieres inden for det samme område for at nedsætte risiko for lipodystrofi og kutan amyloidose.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 1 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Nedsat nyrefunktion kan nedsætte insulinbehovet. Tæt monitorering af blod-glucose anbefales. Dosisjustering kan blive nødvendig. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Tæt monitorering af blod-glucose anbefales. Dosisjustering kan blive nødvendig.  


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at kontakte lægen før rejse mellem forskellige tidszoner, da det evt. kan være nødvendigt at indtage insulin og mad på andre tidspunkter.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og febertilstande, øger normalt insulinbehovet.
 • Ved samtidige sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse eller thyroidea, eller nyre- eller leversygdomme kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende P-glucosekontrol
Manglende monitorering og/eller aktion på p-glucose værdier. Hyper- eller hypoglykæmi.
Ukorrekt håndtering
Dobbeltadministration. Patient får bl.a. sin vanlige Insulatard 30 IE om morgenen, men får fejlagtigt også Insulatard 30 IE om aftenen. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse.
Insulinindgift trods lavt P-glucoseniveau. Hypoglykæmi.
Manglende koordination mellem glucose-drop/ernæring og insulin-drop. Hyper- eller hypoglykæmi.
Manglende pausering af vanlig dosering af insulin under glucose-drop. Bevidsthedssvækkelse.
Forvekslinger (fx styrker, dosis, enheder, præparat)
Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Insulinshock.
Forveksling af morgen- og aftendosis. Alvorlig hypoglykæmi.
Forveksling af præparatets styrke (100 E/ml) og ordinerede dosis (18 E), så der gives 100 E i stedet for 18 E. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse, fald.
Man anvendte forkert insulinpræparat (fx Insulatard® i stedet for Actrapid®). Hyper- eller hypoglykæmi.
Regnefejl
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Insulinshock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypoglykæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Akkommodationsbesvær, Diabetisk retinopati.
Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1%) Perifer neuropati.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.

Se endvidere Insulin

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • Insulinfølsomheden kan øges ved alkoholindtagelse og ved anvendelse af MAO-hæmmere.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Der er risiko for hypoglykæmi ved samtidig brug af ACE-hæmmere.
 • Pioglitazon kan sammen med insulin øge risikoen for hjerteinsufficiens, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: For insulin aspart er der data for ca. 350 eksponerede gravide.
Der er data for mange tusinde diabetikere, som har været eksponeret for insulin eller insulinanaloger under graviditet. Frekvensen af uønsket fosterpåvirkning, herunder medfødte misdannelser og spontanaborter, er overordnet noget højere end i baggrundspopulationen. Der er dog generelt konsensus om, at dette kan henføres til den underliggende specifikke sygdom og ikke insulin eller insulinanaloger. Risikoen for medfødte malformationer varierer i forhold til den underliggende sygdom og synes specielt ikke væsentlig øget for gestational diabetes. Ligeledes synes risikoen for spontanabort i betydeligt omfang relateret til den glykæmiske kontrol. 

Datamængden varierer de enkelt insulinanaloger imellem, men der er ikke noget, som tyder på, at risikoen for uønskede fosterpåvirkninger varierer imellem de enkelte analoger eller i forhold til human insulin. Der er flest data for insulin lispro, insulin aspart og insulin detemir. 

Se endvidere Type 1-diabetes

Referencer: 3711, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af insulin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Insulin aspart er en human insulinanalog.  

Insuliner og insulinanaloger:  

 • Primær virkning: Regulering af glucosemetabolismen.
 • Desuden flere anabole og antikatabole virkninger i forskellige væv.
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder ca. 15 minutter efter subkutan injektion og er maksimal mellem 1. og 3. time.
 • Virkningsvarighed 3-5 timer, afhængig af dosis.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 30-40 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7,2-7,6. 


Håndtering - bemærk: 

 • NovoRapid® hætteglas må kun anvendes i forbindelse med injektionssprøjter med passende enhedsskala, som tillader særlig nøjagtig udmåling af dosis eller i s.c. infusionspumper.
 • NovoRapid® Penfill®, cylinderampuller er beregnet til anvendelse sammen med Novo Nordisk injektionssystemer og NovoFine® eller NovoTwist® nåle.
 • NovoRapid® FlexPen®, penne er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine® eller NovoTwist® nåle på højst 8 mm.
 • NovoRapid® InnoLet®, penne er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine® eller NovoTwist® nåle på højst 8 mm.
 • NovoRapid® FlexTouch®, penne er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine® eller NovoTwist® nåle på højst 8 mm.
 • NovoRapid® PumpCart®, cylinderampuller er kun beregnet til anvendelse sammen med Accu-Chek® Insight® insulinpumpe eller YpsoPump insulinpumpe.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Injektionsvæske, som ikke er i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.
 • NovoRapid® PumpCart® cylinderampuller medbragt som reserve - før ibrugtagning:
  • Kan opbevares højst 2 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Penne, NovoRapid® Penfill® cylinderampuller og hætteglas, som er i brug:
  • Må ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares højst 4 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • NovoRapid® PumpCart® cylinderampuller, som er i brug:
  • Må ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares højst 7 dage under 37°C.
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Bemærk: Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Indholdsstoffer

Insulin aspartinjektionsvæske, opl.  100 E/mlinjektionsvæske, opl.  100 E/mlinjektionsvæske, opl.  100 E/mlinjektionsvæske, opl.  100 E/mlinjektionsvæske, opl.  100 E/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Phenol : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Glycerol : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Zinkchlorid : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 056905
5 x 1,6 ml (Paranova)
221,95 11,10
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 060741
5 x 1,6 ml (2care4)
245,00 12,25
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 449518
5 x 1,6 ml (Orifarm)
245,00 12,25
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml  (PumpCart)  482486
5 x 1,6 ml
271,80 13,59
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 002208
10 ml
255,20 10,21
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 032173
10 ml (Paranova)
239,65 9,59
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 036155
10 ml (2care4)
253,00 10,12
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 470445
10 ml (Orifarm)
236,30 9,45
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 017992
5 x 3 ml (Orifarm)
364,00 9,71
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml  (Penfill)  031849
5 x 3 ml
416,25 11,10
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 079894
5 x 3 ml (Paranova)
395,80 10,55
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 567293
5 x 3 ml (2care4)
401,00 10,69
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml  (FlexPen)  006102
5 x 3 ml
472,20 12,59
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 014914
5 x 3 ml (Paranova)
367,60 9,80
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 016404
5 x 3 ml (Orifarm)
364,25 9,71
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 419821
5 x 3 ml (2care4)
410,00 10,93
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml  (FlexTouch)  388992
5 x 3 ml
494,95 13,20

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl.  100 E/ml  (Penfill®)

Farve: Orange
Mål i mm: 67 x 11
NovoRapid® Penfill®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl.  100 E/ml  (FlexPen®)

Farve: Orange
Mål i mm: 158 x 18
NovoRapid® FlexPen®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
NovoRapid® FlexPen®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl.  100 E/ml  (FlexTouch®)

Farve: Orange
Mål i mm: 156 x 19
NovoRapid® FlexTouch®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
NovoRapid® FlexTouch®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl.  100 E/ml  (PumpCart®)

Farve: Orange
Mål i mm: 44 x 11
NovoRapid® PumpCart®
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4164. Wang H, Wender-Ozegowska E, Garne E et al. Insulin analogues use in pregnancy among women with pregestational diabetes mellitus and risk of congenital anomaly: a retrospective population-based cohort study. BMJ Open. 2018; 8(2), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29478010 (Lokaliseret 24. januar 2019)


4166. Nørgaard K, Sukumar N, Rafnsson S et al. Efficacy and Safety of Rapid-Acting Insulin Analogs in Special Populations with Type 1 Diabetes or Gestational Diabetes: Systematic Review and Meta-Analysis. Diabetes Ther. 2018; 9(3):891-917, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29623593 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4170. Patti AM, Giglio RV, Pafili K et al. Pharmacotherapy for gestational diabetes. Expert Opin Pharmacother. 2018; 19(13):1407-14, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30136869 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4168. Mukerji G, Feig DS. Pharmacological Management of Gestational Diabetes Mellitus. Drugs. 2017; 77(16):1723-32, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28864965 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4165. Toledano Y, Hadar E, Hod M. Safety of insulin analogues as compared with human insulin in pregnancy. Expert Opin Drug Saf. 2016; 15(7):963-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27145344 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4167. Herrera KM, Rosenn BM, Foroutan J et al. Randomized controlled trial of insulin detemir versus NPH for the treatment of pregnant women with diabetes. Am J Obstet Gynecol. 2015; 213(3), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26070699 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4169. Insulin degludec. Uncertainty over cardiovascular harms. Prescrire Int. 2014; 23(150):149, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25121146 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

07.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...