Veraloc®

Veraloc Retard
C08DA01
 
 

Calciumantagonist (gruppe I) med antiarytmisk, antianginøs, kardilaterende og negativ inotrop virkning.  

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 80 mg eller 120 mg verapamilhydrochlorid. 

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 2,5 mg verapamilhydrochlorid. 

Veraloc® Retard, depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg (delekærv) verapamilhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Oralt

Voksne og børn > 14 år 

Angina pectoris og arytmier 

 • Tabletter. 40-120 mg 3 gange dgl., kan øges langsomt til 160 mg 3 gange dgl.
 • Depottabletter. Vedligeholdelsesdosis. 200 mg 1-2 gange dgl.

Hypertension 

 • Tabletter. Initialt. 120 mg 2 gange dgl. Vedligeholdelsesdosis. 120-240 mg 2 gange dgl.
 • Depottabletter. 200 mg dgl. om morgenen, evt. stigende over 200 mg morgen og 100 mg aften til 200 mg 2 gange dgl., morgen og aften.

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

 • Startes tidligst 7 dage efter infarktet. Tabletter. 120 mg 3 gange dgl.
 • Depottabletter. 200 mg 1-2 gange dgl.

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele. De kan dog deles.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Begrænset erfaring vedr. børn < 14 år.

Parenteralt

Voksne og børn > 14 år 

 • Initialt. 5 mg (2 ml) langsomt i.v. over 1-3 min. under observation af patienten og ekg. Kan evt. gentages efter 5-10 min.
 • Ved ældre skal dosis administreres langsomt over 3 minutter, og dosisreduktion bør overvejes.
 • Infusionsbehandling.
  5-10 mg/time som i.v. infusion af fortyndet injektionsvæske under kontrol af ekg og blodtryk.
 • Samlet døgndosis bør ikke overstige 100 mg.

Børn 1-13 år 

Kun arytmier og kun på tvingende indikation.  

 • Initialt. Sædvanligvis 0,1-0,15 mg/kg legemsvægt langsomt i.v. over mindst 5 min. under følge af terapeutisk respons. Kan evt. gentages efter 5-10 minutter.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Parenteralt: Mindre doser og tæt monitorering af ekg (forlænget PR-interval). 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær venstre ventrikeldysfunktion
 • Systolisk hjertesvigt
 • Svær hjerteinsufficiens
 • AV-blok af 2. og 3. grad
 • Syg sinusknude
 • Kardiogent shock
 • WPW-syndrom
 • Nyligt myokardieinfarkt (< 1 uge)
 • Ventrikulær takykardi
 • Breddeforøget QRS-kompleks
 • Udtalt bradykardi
 • Svær hypotension
 • Digitalisforgiftning
 • Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister
 • Samtidig behandling med ivabradin.

Forsigtighedsregler

 • Bradykardi
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
 • Mild til moderat hjerteinsufficiens
 • AV-blok af 1.grad
 • Samtidig administration af verapamil og alkohol kan hos visse patienter føre til nedsat elimination af ethanol.

Bivirkninger

Hovedparten af bivirkninger skyldes den vasodilaterende virkning og negative inotrope virkning og optræder almindeligvis oftere efter intravenøs indgift.
Meget almindelige (> 10%) Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Bradykardi, Hjerteinsufficiens.
Brystspænding, Erektil dysfunktion, Menstruationsforstyrrelser.
Ankelødemer, Flushing, Hypotension, Perifere ødemer, Varmefølelse.
Hovedpine, Sedation.
Svimmelhed, Træthed.
Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Urticaria.
Almindelige (1-10%) AV-blok  (grad I), Kardielle ledningsforstyrrelser, Takykardi.
Sinusarrest.
Ansigtsrødme.
Søvnforstyrrelser.
Øget drømmeaktivitet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Ileus.
Claudicatio intermittens.
Depression, Konfusion.
Hyperprolaktinæmi.
Hypersensitivitet.
Muskelkramper.
Paræstesier, Tremor.
Synsforstyrrelser.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Artralgi.
Bronkospasme.
Erythema multiforme, Purpura.
Gingival hyperplasi.
Gynækomasti.
Hjertestop, Kardiogent shock, Ventrikelflimren.
Hæmatom.
Stevens-Johnsons syndrom.
Meget sjældne (< 0,01%) Angioødem.
Eksfoliativ dermatitis, Fototoksicitet.
Laryngospasme.
Parkinsonisme.
Synkope.
Ikke kendt Dyspnø.
Ekstrapyramidale gener.
Hyperkaliæmi.
Muskelsvaghed.
Nyresvigt.

Interaktioner

 • Verapamil er substrat for og hæmmer af CYP3A4, og der er mulige interaktioner med inhibitorer og induktorer.
 • Samtidig behandling med kraftige inhibitorer som clarithromycin og erythromycin bør undgås. En farmako-epidemiologisk undersøgelse fandt en signifikant øget risiko for pludselig hjertedød ved samtidig indtagelse af erythromycin.
 • Kraftige induktorer, som fx rifampicin og naturlægemidler indeholdende perikon, kan nedsætte plasmakoncentrationen af verapamil betydeligt, og samtidig behandling bør undgås.
 • Andre inhibitorer af CYP3A4 kan øge plasmakoncentrationen af verapamil, mens induktorer tilsvarende kan nedsætte plasmakoncentrationen af verapamil, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig indgift af simvastatin bør undgås, da verapamil kan medføre en stigning i AUC for simvastatin med en faktor 3 pga. hæmning af P-glykoprotein i tarmen.
 • Verapamil øger AUC for ivabradin 2-3 gange og medfører yderligere reduktion af hjertefrekvens. Samtidig anvendelse af ivabradin er kontraindiceret.
 • Ved samtidig behandling med dabigatranetexilat steg Cmax og AUC af dabigatranetexilat med hhv. 180% og 150%. Dosis af dabigatranetexilat bør nedsættes. Interaktionen kan minimeres ved at give verapamil minimum 2 timer efter dabigatran.
 • Verapamil kan øge absorptionen og dermed koncentrationen af andre DOAKs, da disse er P-glykoproteinsubstater. Dosisreduktion af DOAK kan være nødvendigt.
 • Samtidig indgift af colchicin kan medføre akkumulation af colchicin og risiko for colchicininduceret neuropati. Dosis af colchicin skal nedsættes.
 • Verapamil kan desuden øge biotilgængeligheden af ciclosporin og midazolam og medføre neurotoksiske- og kardiovaskulære bivirkninger ved kombination med lithium.
 • Verapamil hæmmer den renale elimination af digoxin og kan øge plasma-digoxin med op mod 50%.
 • Verapamil hæmmer den hepatiske omsætning af carbamazepin, hvilket kan resultere i toksiske koncentrationer af carbamazepin. Plasmakoncentration af carbamazepin bør følges.
 • Verapamil nedsætter clearance og forøger T½ af theophyllin med 20 til 30%, øger AUC af risperidon og af buspiron 3-4 gange, dosiskorrektion er nødvendigt.
 • Kombinationen af visse β-blokkere (metoprolol og propranolol) og verapamil virker i en vis udstrækning synergistisk, og doseringen må være forsigtig under kontrol af blodtryk og hjertefrekvens.
 • Clonidin forstærker verapamils virkning på AV-overledningen.
 • Efter ophør med samtidig phenytoin kan der ses stigning i plasmakoncentration af verapamil muligvis pga. enzyminduktion i leveren.
 • Verapamil og everolimus øger hinandens virkning, og dosisreduktion af begge stoffer kan være nødvendigt. Dette gælder muligvis også sirolimus og tacrolimus.
 • Øget koncentration af doxorubicin er set ved samtidig behandling.
 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice frarådes pga. øgning i AUC for verapamil.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Mulige alternativer, se Calciumantagonister

Referencer: 3711, 3878, 4039

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

Hæmmer calciumiontransporten gennem myokardiets cellemembraner og i terapeutisk anvendelige doser væsentligst den atrio-ventrikulære overledning. Verapamil har negativ inotrop effekt. 

 • Intravenøs administration. Begyndende virkning efter 1-2 minutter, maksimal virkning efter 10-20 minutter.
 • Oral administration. Virkningen indtræder efter ca. 30 minutter. Virkningsvarighed 8-10 timer (tabletter) og 12-14 timer (depottabletter og depotkapsler).

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 10-20% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-5 timer.
 • Steady state efter ca. 4 døgn.
 • Fordelingsvolumen 2-7 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid 2-8 timer stigende til 4-12 timer ved langtidsbehandling pga. verapamils hæmning af egen first pass-metabolisme.
 • < 4% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletter (monodepot) og depotkapsler (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Injektionsvæske. pH 5-6.
 

Tilberedning af infusionsvæske: 

50 mg (20 ml) tilsættes 500-1.000 ml: 

 • isotonisk natriumchlorid infusionsvæske
 • isotonisk glucose infusionsvæske
 • Ringer-chlorid infusionsvæske
 • Ringer-lactat infusionsvæske.

Indholdsstoffer

Verapamiltabletter  80 mgtabletter  120 mgdepottabletter  200 mginjektionsvæske  2,5 mg/ml

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : tabletter 80 mg, tabletter 120 mg, depottabletter 200 mg
Andre:
Lactose : tabletter 80 mg, tabletter 120 mg, depottabletter 200 mg
Macrogoler : depottabletter 200 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske 2,5 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske 2,5 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 075325
100 stk.
174,65 5,24
(B) tabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 075333
250 stk.
168,60 2,02
(B) tabletter 120 mg (kan dosisdisp.) 075358
100 stk.
246,10 4,92
(B) tabletter 120 mg (kan dosisdisp.) 075366
250 stk.
203,30 1,63
(B) depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 110627
30 stk.
115,35 4,61
(B) depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 110635
100 stk.
323,20 3,88
(B) injektionsvæske 2,5 mg/ml 076240
5 amp. a 2 ml
Udgået 21-09-2020

Substitution

tabletter 80 mg
Verapamil "HEXAL" HEXAL, Verapamil, filmovertrukne tabletter 80 mg
 
tabletter 120 mg
Verapamil "HEXAL" HEXAL, Verapamil, filmovertrukne tabletter 120 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  80 mg

Præg:
VL 80
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 80 mg
 
 
 

Tabletter  120 mg

Præg:
VL, 120
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,1 x 10,1
tabletter 120 mg
 
 
 

Depottabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 14,2 x 6,2
depottabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)


4039. Weber-Schoendorfer C, Hannemann D, Meister R et al. The safety of calcium channel blockers during pregnancy: a prospective, multicenter, observational study. Reprod Toxicol. 2008; 26(1):24-30, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18585452 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

24.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...