Norvir®

J05AE03
 
 

Antiviralt middel. Hæmmer det HIV-specifikke enzym HIV-protease. 

Anvendelsesområder

 • Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne med fremskreden eller progredierende immundefektsygdom.
 • Anvendes næsten udelukkende som den boostende komponent i proteasehæmmerbehandling.
 • Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.

 

Ritonavir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg ritonavir. 

Doseringsforslag

 • Voksne
  • 600 mg 2 gange dgl. sammen med et måltid. 
 • Børn > 2 år
  • Initialt 250 mg/m2 legemsoverflade 2 gange dgl.
  • Dosis kan øges med 50 mg/m2 2 gange dgl. med 2-3 dages interval til 350 mg/m2og højst 600 mg 2 gange dgl. 
 • Som led i boostning af andre proteasehæmmere gives 100 mg 1-2 gange dgl.

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

Stærkt nedsat leverfunktion

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed på grund af manglende erfaring ved nedsat leverfunktion.
 • Patienter med hæmofili bør gøres opmærksom på muligheden for øget blødningstendens.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Hovedpine, Paræstesier.
Almindelige (1-10%) Feber, Nedsat appetit, Smerter.
Dyspepsi, Flatulens, Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-amylase, Mundtørhed, Stomatitis.
Bronkospasme, Hoste, Pharyngitis, Vasodilatation.
Anæmi, Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni.
Forhøjet serum-urat, Hypokaliæmi.
Forhøjet plasma-kreatinkinase, Myalgi.
Angst, Hyperæstesi, Somnolens, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt, Urticaria, Øget svedtendens.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis.
Dehydrering, Diabetes mellitus.
Myositis, Rhabdomyolyse.
Sjældne (0,01-0,1%) Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Kramper, Synkope.
Akut nyresvigt.

Vedr. metaboliske bivirkninger under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.  

Interaktioner

 • Ritonavir er en kraftig hæmmer af CYP3A4 og CYP2D6 i in vitro-undersøgelser. Teoretisk er der mulighed for gensidig kompetitiv hæmning mellem ritonavir og de lægemidler, som omsættes af disse enzymer, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Indtil videre foreligger der dog kun sparsomme kliniske interaktionsstudier, men det er vist, at samtidig indgift af ritonavir og rifabutin øger koncentrationen af rifabutin samt øger antallet af rifabutinbivirkninger.
 • Samtidig behandling med ergotamin øger risikoen for vasopastiske bivirkninger.
 • Ritonavir giver alvorlige interaktioner med orale kontraceptiva. Derfor bør der anvendes en alternativ, effektiv og sikker kontraceptionsmetode under behandling. Ritonavir nedsætter også virkningen markant af levonorgestrol. Ved behov for postcoital kontraception i op til 4 uger efter indtagelse af ritonavir bør derfor anvendes et ikke-hormonalt nødpræventionsmiddel, dvs. en kobberspiral.
 • Naturlægemidler: Der er risiko for interaktioner, hvis ritonavir tages med hvidløg.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

For ritonavir er der data for ca. 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 4376, 4374, 4375, 4378, 4377, 4379

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

 • HIV-proteasehæmmer.
 • Hæmningen af HIV-protease medfører, at spaltningen af det virale precursor-polyprotein forebygges, og der dannes umodne ikke-infektiøse viruspartikler.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2D6 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-5 timer.
 • Ca. 3% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 088737
30 stk.
385,30 154,12

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
NK,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 17,2
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

4374 Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee Interim Report ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY 1989-2018 2019 http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx


4375 Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel JAMA 2018 320 379-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070


4376 European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes AIDS 2019 33(2) 295-304 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172


4377 Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs PLoS One 2018 13(6) 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896


4378 Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy JAMA Pediatr 2017 171(10) 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807


4379 Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine N Engl J Med 2018 378(17) 1593-603 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825

 
 

Revisionsdato

2019-03-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...