Scandonest®

N01BB03
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til injektion.

Anvendelsesområder

Lednings- og infiltrationsanalgesi i forbindelse med dentale indgreb.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 30 mg mepivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Individuel dosering ud fra alder og vægt samt indgrebets varighed. 

 

Voksne og børn > 10 år 

 • Dosis bør ikke overskride 4,4 mg/kg levemsvægt eller 300 mg.

 

Børn 4-10 år 

 • Dosis bør ikke overskride 3 mg/kg legemsvægt.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed pga. begrænset klinisk erfaring. Lavest mulige dosis bør anvendes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn under 4 år (vægt < 20 kg).
 • Allergi over for andre lokalanalgetika af amidtypen.
 • Kan som andre lokalanalgetika have konvulsiv virkning. Kontraindiceret ved dårligt reguleret epilepsi og forsigtighed ved velbehandlet epilepsi.
 • Alvorlige atrioventrikulære ledningsforstyrrelser, der ikke kompenseres af pacemaker, da lokalanalgetika kan undertrykke myokardiets ledningsevne.

Forsigtighedsregler

Acidose 

Forsigtighed ved acidose, da midlets kardiovaskulære toksicitet kan forstærkes. 

 

Kardiovaskulær lidelse 

Forsigtighed ved kardiovaskulære lidelser som: Atrioventrikulære ledningsforstyrrelser, arytmier (særligt ventrikulære), perifer vaskulær sygdom, hjertesvigt og hypotension. Disse patienter kan være særligt følsomme over for den mulige hjertepåvirkning. Se endvidere kontraindikationer

 

Epilepsi 

Forsigtighed ved velbehandlet epilepsi - se endvidere kontraindikationer

 

Porfyri 

Sikkerheden ved porfyri er omstridt. Dyremodeller og laboratorieforsøg har vist porfyrinogen effekt, mens den kliniske erfaring er, at midlerne (lokalanalgetika) har været anvendt uden betydende bivirkninger hos patienter med akut porfyri. Bør ikke anvendes til patienter med tilbagevendende porfyri. 

 

Anvendelse i inflammerede eller inficerede områder 

Den lokalbedøvende virkning kan være nedsat ved anvendelse i inflammerede eller inficerede områder. 

 

Risiko for bidtraumer 

Patienten skal instrueres i ikke at spise eller tygge, før normal følelse er vendt tilbage. 

 

Ældre patienter og dårlig almen tilstand 

Forsigtighed til ældre og ved dårlig almentilstand, da hypotension og øget følsomhed for lokalanæstesi kan udgøre et problem i disse patienter. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Sjældne (0,01-0,1%) Agitation, Dysartri, Konfusion, Somnolens.
Akkommodationsbesvær, Sløret syn, Synsforstyrrelser.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Ansigtsødem.
Angina pectoris, AV-blok, Bradyarytmier, Bradykardi, Hjertestop, Takyarytmier.
Apnø, Bronkospasme, Dyspnø, Respirationsdepression.
Balanceforstyrrelser, Svimmelhed.
Bevidsthedstab, CNS-depression, Dysæstesi*, Hypæstesi*, Koma, Neuralgi, Neuropati, Paræstesier*, Tremor.
Erytem.
Hypotension, Synkope.
Kramper, Muskelkramper.
Meget sjældne (< 0,01%) Hypertension.
Ikke kendt Angst, Eufori.
Blindhed, Dobbeltsyn, Enoftalmi, Nystagmus, Ptosis.
Dysfoni.
Hjerteinsufficiens.
Horners syndrom, Neurolæsioner.
Hyperkapni, Hypoxi.
Stomatitis.
Tinnitus.

* I og omkring munden. 

 

Bivirkningerne afhænger af stedet for indgift. 

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.
 • Metaboliseres primært via CYP1A2. Kombination med CYP1A2-hæmmere (fx amiodaron, fluvoxamin) kan øge bivirkningsrisikoen. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Nedsat clearance af mepivacain er set ved kombination med propranolol.
 • Risiko for additiv CNS-deprimerende virkning ved samtidig behandling med benzodiazepiner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Anvendt i forbindelse med fødsel er der ingen meddelelser om overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Analgesi indtræder efter 1-3 minutter. Virkningsvarighed 2-3 timer.

Farmakokinetik

 • Absorptionen afhænger af vaskulariseringen af det injicerede område.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Ca. 4% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 30 mg/ml 094425
50 tubuler a 1,7 ml
365,05
(B) injektionsvæske, opl. 30 mg/ml 062844
4 x 50 tubuler a 1,7 ml
1.314,65
(B) injektionsvæske, opl. 30 mg/ml 161414
8 x 50 tubuler a 1,7 ml
2.218,25

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

27.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 1. juni 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...