Frusamil

C03EB01
 
 

Diuretikum. Kombination af furosemid, som er et loop-diuretikum, og amilorid, som er et kaliumbesparende diuretikum. 

Anvendelsesområder

Ødemer, hvor hypokaliæmi vanskeligt kan forebygges med kaliumtilskud. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 5 mg amiloridhydrochlorid og 40 mg furosemid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tabl. dgl. om morgenen
 • Maksimal døgndosis 2 tabl. Fordeles på morgen og middag.

 

Bemærk 

 • Synkes hele med et glas vand, helst på tom mave.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Monitorering af P-kalium pga. risiko for hyperkaliæmi. 

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for hyperkaliæmi. 50-60% af amilorid udskilles uomdannet gennem nyrerne.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Amilorid 

 • Hyperkaliæmi (P-kalium > 5,5 mmol/l)
 • Hyponatriæmi
 • Diabetisk nefropati

 

Furosemid  

 • Allergi over for loop-diuretika pga. risiko for krydsallergi
 • Hypovolæmi eller dehydrering
 • Alvorlig hypokaliæmi
 • Alvorlig hyponatriæmi
 • Komatøse tilstande i forbindelse med hepatisk encefalopati.

Forsigtighedsregler

Amilorid 

 • Forsigtighed ved øget risiko for hyperkaliæmi, da forandringer i væske- og elektrolytbalancen kan medføre koma, fx ved ældre, diabetes mellitus og Addisons sygdom.
 • Samtidigt kaliumtilskud må kun gives ved konstateret hypokaliæmi og kun under fortsat kontrol af serum-kalium.
 • Kan aktivere eller forværre systemisk lupus erythematosus.
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter skal gennemføres.

 

Furosemid 

 • Latent eller manifest diabetes mellitus
 • Porfyri
 • Hypotension
 • Stenoser i koronararterierne eller hjernens forsyningskar
 • Leversygdomme
 • Arthritis urica
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Prostatahyperplasi
 • Urinrørsforsnævring
 • Blæretømningsproblemer
 • Nefrotisk syndrom
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter anbefales
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hyperkaliæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Forhøjet serum-urat.
Alkalose, Hyperlipidæmi, Hypocalcæmi, Hyponatriæmi, Nedsat appetit.
Hepatisk encefalopati, Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agranulocytose, Trombocytopeni.
Angina pectoris, Arytmier.
Paræstesier, Tremor.
Dermatitis, Erythema multiforme, Purpura.
Sjældne (0,01-0,1%) Anæmi, Eosinofili.
Høretab  (almindeligvis reversibelt), Tinnitus.
Pancreatitis.
Anafylaktisk reaktion.
Hyperglykæmi.
Interstitiel nefritis.
Fotosensibilitet.
Meget sjældne (< 0,01%) Nyrefunktionspåvirkning.
Ikke kendt Synsforstyrrelser.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Konfusion.
Kredsløbskollaps.

Meget almindeligt ses nefrokalcinose ved langvarig behandling af børn født til terminen med hjertefejl. 

Interaktioner

 • Virkningen af digoxin og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes ved samtidig indgift af loop-diuretika på grund af induceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hypokaliæmi øges ved samtidig indgift af glukokortikoider på grund af synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Kan forstærke den nefro- og ototoksiske effekt af aminoglykosider og cisplatin og hæmme den renale tubulære ekskretion af gentamicin.
 • Virkningen af orale antidiabetika kan nedsættes.
 • Kaliumtilskud øger risikoen for hyperkaliæmi og bør kun anvendes under omhyggelig monitorering af serum-kalium.
 • Ved samtidig indgift af ACE-hæmmere øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmeres aldosteronsekretionshæmmende virkning. Kontrol af serum-kalium er nødvendigt.
 • Hos ældre med demens er set øget dødelighed ved kombination af furosemid med risperidon.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

 • Amilorid
  For amilorid er der ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Furosemid
  For furosemid er der data for ca. 600 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på omkring 5%. Antallet af for tidligt fødte børn er ligeledes let forhøjet. I hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom er uklart.
  Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen, og ved anvendelse i 3. trimester kan der forekomme elektrolytforstyrrelser hos den nyfødte. Se endvidere Diuretika.
Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Amilorid 

 • Hæmmer natriumreabsorptionen (og kaliumsekretionen) ved at blokere natriumkanalerne i samlerørenes luminale membran.
 • Virkningen indtræder i løbet af ca. 2 timer og er maksimal efter 6-10 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Furosemid 

 • Blokerer Na+/K+/2Cl--cotransportsystemet, som er lokaliseret på den luminale cellemembran i Henles slynges tykke ascenderende ben. Den diuretiske virkning skyldes hæmning af natriumchlorids reabsorption i denne del af Henles slynge. Furosemid har desuden en udtalt direkte vasodilaterende virkning, som indtræder før den diuretiske effekt, hvilket er effektivt i behandlingen af lungeødem.
 • Virkningen indtræder efter 0,5-1 time og er maksimal efter 1-2 timer. Virkningsvarighed 3-6 timer.

Farmakokinetik

Amilorid 

 • Biotilgængelighed ca. 50%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Plasmahalveringstid 6-9 timer.
 • 50-60% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Furosemid 

 • Biotilgængelighed 50-70% med betydelig inter- og intraindividuel variation. Samtidig fødeindtagelse nedsætter biotilgængeligheden med 20-30%.
 • Plasmahalveringstid 30-90 minutter (op til 24 timer ved nyreinsufficiens).
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.

Indholdsstoffer

Amiloridtabletter  40+5 mg  (2care4) tabletter  40+5 mg  (Orifarm)
Furosemidtabletter  40+5 mg  (2care4) tabletter  40+5 mg  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Farve:
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : tabletter 40+5 mg  (2care4) , tabletter 40+5 mg  (Orifarm)
Andre:
Lactose : tabletter 40+5 mg  (2care4) , tabletter 40+5 mg  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 40+5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 083699
112 stk. (blister)
296,60
(B) tabletter 40+5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 506967
112 stk. (blister)
295,50

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

19.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...