β-blokkere (stabil angina pectoris)

C07

Revideret: 05.05.2020

β-blokkere reducerer de iskæmiske symptomer og nedsætter anfaldsfrekvensen hos patienter med kronisk stabil angina pectoris. Se endvidere β-receptorblokerende midler

Anvendelsesområder

Førstevalgspræparat til nedsættelse af anfaldsfrekvensen ved angina pectoris. Ved variant-angina kan β-blokkerne forværre symptomerne. 

Doseringsforslag

Det anbefales almindeligvis at begynde med en dosering svarende til tredjedelen eller halvdelen af den forventede nødvendige dosis og derefter stige efter behov med 1-2 ugers mellemrum. Fx metoprolol 50 mg øget til 200 mg daglig eller ækvipotente doser af anden β-blokker. Det sikres under optitreringen, at patienten ikke udvikler symptomgivende bradykardi eller hypotension. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Forsigtighedsregler

Ved pludselig seponering af en β-blokker kan der komme reboundsymptomer i form af en forværring af angina pectoris, blodtryksstigning, hjertebanken m.m. Seponeringen bør derfor ske ved en gradvis aftrapning af dosis over 1-2 uger.
 
 
Gå til toppen af siden...