Lokalanalgetika

N01B

Revideret: 26.06.2018

Virkningsmekanisme

Lokalanalgetika passerer i ikke-ioniseret form neuronale axoners lipidmembran og re-ioniseres i axonets indre. Det re-ioniserede lokalanalgetikum blokerer selektivt natriumkanalerne i de axonale membraner. Herved inhiberes natriuminflux, depolarisering og aktionspotentialets udbredelse langs axonet og effekten er analgesi i axonets innervationsområde. 

Anvendelsesområder

Lokalanalgetika anvendes til overfladeanalgesi (hud, mukøse membraner, konjunktiva, trommehinde), infiltrationsanalgesi, perifer nerveblokade samt epidural- og spinalanalgesi. Intravenøs analgesi under blodtomhed (Bier's blok) anses i dag for obsolet.
Lokalanalgetika anvendes ofte til kirurgisk anæstesi, enten alene eller i kombination med generel anæstesi. Endvidere anvendes lokalanalgetika til perioperativ analgesi, både præ- og postoperativt, fx ved hoftenære frakturer. 

Præparatvalg

Ved kortvarige interventioner uden efterfølgende opioidkrævende smerter, anvendes korttidsvirkende lokalanalgetika, fx lidocain og mepivacain

Ved interventioner af længere varighed eller efterfølgende opioidkrævende smerter, anvendes de langtidsvirkende lokalbedøvelsesmidler bupivacain og ropivacain.  

Vasokonstriktor

Tilsætning af vasokonstriktor til et lokalanalgetikum reducerer absorptionshastigheden og dermed risikoen for systemisk toksicitet. Effekten af vasokonstriktor afhænger af typen af lokalanalgetikum og anatomisk lokalisation af blokaden. Effekten på varigheden er størst ved de korttidsvirkende lokalanalgetika, fx lidocain. 

Vasokonstriktor tilsat infiltrationsanalgesi kan også reducere blødning fra et operationsfelt. 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstofferne. Der er ikke krydsallergi mellem de to præparattyper (estere og amider), men ofte mellem forskellige midler af samme type.
  • Lokalanalgetika adjuveret med adrenalin er kontraindicerede ved svær, ubehandlet hypertension og ved behandling med tricykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere.

Forsigtighedsregler

  • Injektion af lokalanalgetikum udføres med intermitterende aspiration for at undgå accidentel intravaskulær injektion.
  • Udstyr til kontrolleret ventilation og antikonvulsivum (benzodiazepin) skal være i beredskab.
  • Intravenøs adgang etableres altid før injektion af større volumen lokalanalgetikum.
  • Ved ultralydvejledt perineural nerveblokade skal intraneural injektion undgås for ikke at risikere nerveskade.
  • Topikal anvendelse af lokalanalgetikum i øregangen er associeret med risiko for toksisk effekt i indre øre ved trommehindeperforation.
  • Lokalanalgetika bør undgås under akutte episoder af porfyri.

Graviditet

Lokalanalgetika kan anvendes ved graviditet.  

Overfladeanalgesi, infiltrationsanalgesi, perifere nerveblokader samt spinal- og epiduralanæstesi medfører ikke klinisk betydende systemisk eller transplacentær spredning. 

Intrapartum anvendelse af lokalanalgetika medfører i sjældne tilfælde forbigående påvirkning af fosterets hjertefrekvens.  

Amning

Alle lokalanalgetika kan anvendes under amning. Den lave systemiske maternelle eksposition og orale biotilgængelighed hos barnet gør, at det ammende barn indtager en meget lille mængde lokalanalgetikum. 

Farmakokinetik

Tabel 1: Farmakokinetiske og -dynamiske parametre for amidlokalanalgetika 

 

 

(t)  

Cl  

(l/min.)  

V d,ss 

(l)  

F  

(%)  

Anslagstid  

Virkningsvarighed  

(min.)  

Articain 

0,3 

 

1,7 

95 

1,0 

45-240 

Lidocain 

1,5 

1,0 

91 

60 

1,0 

60-120 

Mepivacain 

1,9 

0,8 

84 

77 

1,0 

90-180 

Prilocain 

1,5 

2,4 

191 

55 

1,0 

60-120 

Bupivacain 

2,7 

0,6 

73 

95 

1,5 

240-480 

Ropivacain 

2,0 

0,7 

59 

94 

1,5 

240-480 

t½, Cl, Vd,ss og F angiver henholdsvis terminal halveringstid, total eliminationsclearance, fordelingsrum ved ligevægt og plasmaproteinbindingen. Virkningsvarigheden er angivet efter epidural administration i sædvanligvis anvendte doser. Anslagstiden er angivet i forhold til lidocain. 

Kilde: Bonde J et al. Ugeskr Læger 155/38:1993, s. 3041-48. 

 

Lokalanalgetika er salte af svage baser. Efter injektion passerer den uioniserede fri base gennem nervefibrenes axonale membraner. Nerveblokadens anslagstid afhænger af nervemembranens tykkelse, diffusionsgradienten og ioniseringsgrad. Høj lipidopløselighed og lav pKa forkorter anslagstiden. Nociceptive og autonome nervefibre har en tynd og umyeliniseret axonal membran og dermed en kort diffusionsvej. Deres anslagstid for klinisk nerveblokade er derfor kortere end større sensoriske fibres, som igen har tyndere diffusionsbarriere end de motoriske fibre.
Lokalanalgetika er estere (fx benzocain) eller amider (fx lidocain, mepivacain, prilocain, cinchocain, ropivacain, bupivacain og articain). Esterne spaltes af plasmatiske og hepatiske esteraser til syre og alkohol. Metabolisme ved hepatisk oxidation forekommer i begrænset omfang. Metaboliserede lokalanalgetika elimineres renalt. Amidanalgetika oxideres og deamineres hepatisk faciliteret af specifikke enzymer og konjugeres delvis med glucuronsyre. Både konjugerede og ikke-konjugerede metaboliserede amidanalgetika elimineres renalt.  

 

Virkningsvarigheden af en nerveblokade er associeret til "udvaskningshastigheden" af lokalanalgetikamolekylerne fra nerven. Denne hastighed er omvendt proportional med lokalanalgetikas lipidopløselighed. Jo mere lipidopløselighed dets stærkere binding til de axonale natriumkanaler. Desuden varierer "udvaskningshastigheden" og dermed virkningsvarigheden med den infiltrerede regions vaskularisering. Virkningsvarigheden kan derfor øges ved at adjuvere lokalanalgetikum med en vasokonstriktor - typisk adrenalin. Effekten af adrenalin er størst for de kortvirkende lokalanalgetika. Yderligere forlængelse af virkningsvarigheden af både kort-, intermediært- og langtidsvirkende lokalanalgetika kan opnås ved at tilsætte glukokortikoid til væsken med lokalanalgetika. Typisk tilsættes dexametason svarende til en endelig koncentration af dexametason på 0,2 mg/ml, hvorved virkningsvarighed af fx bupivacain typisk forlænges med 7-10 timer, så samlet varighed bliver 25-30 timer. Alternativt kan dexametason injiceres intravenøst, hvorved der opnås en forlængelse af lidt kortere varighed. Den perineurale effekt af dexametason tilskrives stimulation af inhibitoriske kaliumkanaler i axonet og lokal vasokonstriktion kombineret med en systemisk antiinflammatorisk effekt.  

 

Høj udvaskningshastighed øger risikoen for systemiske toksiske bivirkninger. Injiceret lokalanalgetikums absorptionshastighed afhænger af dosis, volumen, adjuveret vasokonstriktor og den injicerede regions vaskularisering. Absorbtionshastigheden er størst ved intercostal eller perinal analgesi og ved sacralblok på grund af høj vaskulariseringsgrad og mindst ved subkutan infiltration. Amidanalgetika har en høj proteinbindingsgrad i plasma. Variation i plasmas totalkoncentrationen af protein determinerer derfor den frie koncentration af lokalanalgetikum i plasma. Det er den frie koncentration, der har betydning for toksicitet. 

Referencer

1798. Sønderskov ML, Albrechtsen CK, Bille AB et al. De fleste anæstesimidler kan bruges uden skadelig påvirkning af barnet ved amning. Ugeskr Læger. 2011; 173(38):2332-6, http://ugeskriftet.dk/videnskab/de-fleste-anaestesimidler-kan-bruges-uden-skadelig-paavirkning-af-barnet-ved-amning (Lokaliseret 23. maj 2016)
 
2372. Becker DE, Reed KL. Local anesthetics: Review of Pharmacological Considerations. Anesth Prog. 2012; 59:90-101, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22822998 (Lokaliseret 17. marts 2017)
 
3699. Albrecht E, Kern C, Kirkham KR. A systematic review and meta-analysis of perineural dexamethasone for peripher-al nerve blocks. Anesthesia. 2016; 70:71-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25123271 (Lokaliseret 26. juni 2018)
 
3700. Hauritz RW, Pedersen EM, Linde FS et al. Displacement of popliteal sciatic nerve catheters after major foot and ankle sur-gery: Aa randomized controlled double-blinded magnetic resonance imaging study. Br J Anaesth. 2016; 117(2):220-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28033159 (Lokaliseret 26. juni 2018)
 
3701. Bjørn S, Linde F, Nielsen KK et al. Effect of Perineural Dexamethasone on the Duration of Single Injection Saphenous Nerve Block for Analgesia After Major Ankle Surgery: A Randomized, Controlled Study. Reg Anesth Pain Med. 2017; 42(2):210-216, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28033159 (Lokaliseret 26. juni 2018)
 
 
 
Gå til toppen af siden...