Cardizem® Uno

C08DB01
 
 

Calciumantagonist (gruppe III) med kardilaterende virkning. Middel mod angina pectoris. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af angina pectoris

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (sukkerovertrukken) indeholder 240 mg diltiazemhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 240 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Matriksen i depottabletterne kan udskilles i tabletlignende form med fæces.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Maksimal initialdosis 120 mg fordelt på 3 doser. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Arteriel hypotension
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Syg sinusknude
 • Dekompenseret hjerteinsufficiens
 • Kardiogent shock
 • Svær bradykardi
 • Ventrikulær takykardi
 • Digitalisintoksikation
 • Akut AMI
 • Lungestase
 • Ustabil angina pectoris
 • Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister
 • Samtidig behandling med ivabradin eller doser af simvastatin > 40 mg.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens med tendens til blodtryksfald
 • Bradykardi
 • AV-blok af 1. grad
 • Aortastenose
 • Overledningsforstyrrelser
 • Forlænget PQ-interval
 • Nedsat venstre ventrikelfunktion
 • Paroksysmal supraventrikulær takykardi.

Bivirkninger

Bivirkningerne er som regel milde og forbigående.
Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Utilpashed.
Ankelødemer, Forværring af angina pectoris.
Synkope.
Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
AV-blok, Palpitationer, Perifere ødemer.
Hovedpine, Svimmelhed.
Erytem, Rødme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Dyspnø, Ortostatisk hypotension.
Anæmi, Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni.
Nervøsitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Paralytisk ileus.
Hjerteinsufficiens, Vasculitis, Ventrikulær ekstrasystoli.
Agranulocytose, Koagulationsforstyrrelser.
Hyperglykæmi.
Artralgi.
Akatisi, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Mani, Parkinsonisme, Paræstesier, Psykose.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion, Kutan vasculitis, Purpura, Pustuløst hududslæt, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Impotens, Interstitiel nefritis, Nyrefunktionspåvirkning.
Tinnitus.
Ikke kendt Gingival hyperplasi.
Gynækomasti.
Ekstrapyramidale gener.

Interaktioner

 • Kombinationen af amiodaron eller adrenerge β-blokkere og diltiazem kan virke synergistisk ved hæmning af AV-overledningen og sinusknudefunktionen.
 • Erythromycin og clarithromycin kan hæmme omsætningen af diltiazem i leveren med risiko for pludselig hjertedød. Samtidig brug af erythromycin bør undgås.
 • Diltiazem øger AUC for ivabradin 2-3 gange og medfører yderligere reduktion af hjertefrekvens. Samtidig anvendelse af ivabradin er kontraindiceret.
 • Diltiazem hæmmer CYP3A4 og derved metaboliseringen af simvastatin, lovastatin og atorvastatin. Der er publiceret tilfælde af rhabdomyolyse. Ved samtidig brug af simvastatin, bør dosis ikke overstige 40 mg simvastatin i døgnet. En tilsvarende interaktion er ikke sandsynlig med fluvastatin eller pravastatin.
 • Ved kombination med nifedipin øges både koncentrationen af nifedipin og diltiazem og dermed risikoen for bivirkninger.
 • Diltiazem hæmmer desuden metaboliseringen af alprazolam, buspiron, carbamazepin, midazolam, phenytoin, tamoxifen, theofyllin og triazolam med risiko for øget plasmakoncentration.
 • Diltiazem øger den kliniske effekt af methylprednisolon, og dosisjustering kan være nødvendig.
 • Diltiazem hæmmer metaboliseringen af mTOR-hæmmere som everolimus, sirolimus og tacrolimus, hvorved AUC stiger, og monitorering af serumkoncentrationen anbefales.
 • Ved samtidig indgift af ciclosporin kan diltiazem øge plasmakoncentrationen af ciclosporin og dets aktive metabolitter.
 • Diltiazem hæmmer den renale elimination af digoxin og kan øge plasma-digoxin med op mod 50%.
 • Da diltiazem metaboliseres via CYP3A4, kan der være andre interaktioner med både inhibitorer og induktorer af CYP3A4, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for under 50 eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Mulige alternativer, se Calciumantagonister

Referencer: 4039

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

Hæmmer calciumiontransporten gennem myokardiets cellemembraner og i terapeutisk anvendelige doser væsentligst den atrio-ventrikulære overledning. Diltiazem har negativ inotrop effekt.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 40% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres via CYP3A4 til delvis aktive metabolitter.
 • Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på ca. 2 timer og 6-9 timer, noget længere ved gentagen indgift (formentlig pga. mætningskinetik) samt hos ældre.
 • Metabolitterne udskilles gennem nyrerne og med fæces.
 • Depottabletter (monodepot) og depotkapsler (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Diltiazemdepottabletter  240 mg  (2care4) depottabletter  240 mg  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 240 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 161933
100 stk. (blister)
1.691,25 16,91
(B) depottabletter 240 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 547211
100 stk.
Udgået 20-04-2020

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Depottabletter  240 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 15,3
depottabletter 240 mg
 
 
 

Referencer

4039. Weber-Schoendorfer C, Hannemann D, Meister R et al. The safety of calcium channel blockers during pregnancy: a prospective, multicenter, observational study. Reprod Toxicol. 2008; 26(1):24-30, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18585452 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

04.03.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. maj 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...