Keytruda®

L01XC18
 
 

Rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

 • Fremskredent (inoperabelt eller metastatisk) melanom.
 • Adjuverende behandling af melanom efter komplet resektion.
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer, som udtrykker PD-L1.
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-planocellulær ikke-småcellet lungecancer uden EGFR- eller ALK- positive mutationer i tumorer i kombination med pemetrexid og platinbaseret kemoterapi.
 • Førstelinjebehandling af metastatisk planocellulær ikke-småcellet lungecancer i kombination med carboplatin og paclitaxel.
 • Recidiverende eller refraktært klassisk Hodgkins lymfom efter autolog stamcelletransplantation (hvis muligt) og behandling med brentuximab vedotin.
 • Lokalt fremskredent eller metastatisk urotelialt karcinom.
 • Førstelinjebehandling af metastatisk eller inoperabel planocellulær hoved-halscancer, som udtrykker PD-L1, som monoterapi eller i kombination 5-fluoruracil og platinbaseret kemoterapi.
 • Recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-halscancer, som udtrykker PD-L1 ved sygdomsprogression eller efter platinbaseret kemoterapi.
 • Førstelinjebehandling af fremskredent renalcellekarcinom i kombination med axitinib.

 

Pembrolizumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg pembrolizumab. 

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg pembrolizumab. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Monoterapi: 200 mg hver 3. uge eller 400 mg hver 6. uge som i.v. infusion over 30 minutter.
 • Kombinationsterapi: 200 mg hver 3. uge som i.v. infusion over 30 minutter.
 • Immunrelaterede bivirkninger kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller evt. seponering af behandlingen.
 • Dosisreduktion frarådes.
 • Se produktresumé.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.  

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved GFR > 15 ml/min. Der findes ingen data ved GFR < 15 ml/min.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Brug af systemiske kortikosteroider bør undgås, inden behandling med pembrolizumab indledes.
 • Behandlingen skal pauseres ved grad 2-binyrebarkinsufficiens og seponeres ved grad 3- eller 4-binyrebarkinsufficiens eller -hypofysitis.
 • Immunrelaterede bivirkninger følges nøje under behandling med pembrolizumab. Immunrelaterede bivirkninger kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller seponering af behandlingen. Systemisk højdosis glukokortikoid evt. kombineret med andre immunosuppressiva kan være nødvendig til behandling af alvorlige immunrelaterede bivirkninger.
 • Erfaring savnes vedr. patienter > 75 år.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Anæmi.
Artralgi, Muskuloskeletale smerter.
Dyspnø, Hoste.
Hypotyroidisme.
Ødemer.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt.
Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed.
Nedsat appetit.
Almindelige (1-10%) Acnelignende hududslæt, Alopeci, Alvorlige hudreaktioner, Eksem, Erytem, Pigmentforandringer i huden, Tør hud.
Artritis, Myositis, Smerter i ekstremiteter.
Colitis, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser.
Hypercalcæmi, Hypocalcæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Hypertension.
Hypertyroidisme.
Hæmolytisk anæmi, Lymfopeni, Trombocytopeni.
Infusionsrelaterede reaktioner.
Kuldegysninger, Letargi, Svimmelhed.
Perifer neuropati.
Pneumoni, Pneumonitis.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin.
Influenzalignende symptomer.
Søvnløshed.
Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Binyrebarkinsufficiens*, Diabetes mellitus.
Dermatitis.
Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni.
Epileptisk anfald.
Hepatitis.
Hypofysitis*, Thyroideapåvirkning.
Nefritis.
Pancreatitis.
Pericarditis, Perikardieansamling.
Psoriasis, Sarcoidose.
Uveitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Aseptisk meningitis, Encefalitis, Guillain-Barrés syndrom, Myasteni.
Erythema nodosum, Trombocytopenisk purpura.
Erytrocytaplasi, Hæmofagocytisk lymfohistiocytose.
Gastro-intestinal perforation.
Myocarditis.
Osteomyelitis.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.

* Vedr. binyrebarkinsufficiens og hypofysitis, se Forsigtighedsregler

 

Pembrolizumab kan øge risikoen for afstødning af transplanterede solide organer. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 4 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

PD-1 er en receptor, som eksprimeres af aktiverede T-lymfocytter og som ved binding til dets ligander PD-L1 og PD-L2 hæmmer T-lymfocytaktiviteten. Ved at blokere PD-1’s binding til ligand vil pembrolizumab således hindre den hæmmende virkning og dermed forstærke T-lymfocytaktiviteten mod tumor. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 0,12 l/kg.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 26 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
pH (koncentrat): 5,2-5,8. 

  

Håndtering 

Pulver til koncentrat til infusionsvæske 50 mg 

 • Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske
  • Pulveret i et hætteglas opløses i 2,3 ml sterilt vand til en koncentration på 25 mg/ml.
  • Hætteglasset må ikke rystes
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.

  

Koncentrat til infusionsvæske 25 mg/ml 

 • Tilberedning af infusionsvæske
  • Den beregnede mængde infusionskoncentrat sættes til isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til en slutkoncentration på 1-10 mg/ml.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Forligelighed ved infusion
  • Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka.

Holdbarhed 

Koncentrat til infusionsvæske 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares i højst 24 timer, heraf højst 6 timer ved stuetemperatur (under 25°C) og resterende tid i køleskab (2-8ºC), men bør anvendes umiddelbart. Må ikke genplaceres i køleskab.

  

Pulver til koncentrat til infusionsvæske 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Før rekonstitution: Kan opbevares uden for køleskab, under 25°C, i højst 24 timer. Må ikke genplaceres i køleskab. Evt. resterende hætteglas kasseres efter 24 timer.
 • Koncentrat til infusionsvæske og brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares i højst 24 timer, heraf højst 6 timer ved stuetemperatur (under 25°C) og resterende tid i køleskab (2-8ºC), men bør anvendes umiddelbart. Må ikke genplaceres i køleskab.

Indholdsstoffer

Pembrolizumabkonc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/mlpulver til konc. til infusionsvæske, opl.  50 mg

Hjælpestoffer

Andre:
L-Histidin : konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg
L-Histidinhydrochlorid : konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg
Polysorbat 80 : konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg
Saccharose : konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg
Sterilt vand : konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 585359
4 ml
32.939,60
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg 529787
1 stk.
Udgået 23-03-2020

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

17.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. august 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...