Octreotid "Sun"

H01CB02
 
 

Syntetisk, cyklisk octapeptid-analog til somatostatin. 

Anvendelsesområder

 • Akromegali, ved manglende remission efter kirurgi og/eller strålebehandling eller som primær terapi, hvis operation ikke er mulig/afvises af patienten samt i nogle tilfælde præoperativt ved makroadenomer.
 • Symptomer ved funktionelle gastro-entero-pankreatiske endokrine tumorer (GEP-tumorer), fx carcinoide tumorer med kliniske manifestationer (carcinoidt syndrom).
 • TSH-secernerende adenomer, ved manglende remission efter kirurgi og/eller strålebehandling eller som primær terapi, hvis operation ikke er mulig/afvises af patienten.
 • Forebyggelse af komplikationer ved pancreaskirurgi.
 • Blødende gastro-øsofageale varicer hos cirrosepatienter.
 • Kan også benyttes ved refraktær hypoglykæmi udløst af quinin givet i forbindelse med behandling af P. falciparum-infektion. Se endvidere Quinin.

 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i ampul. 1 ampul (1 ml) indeholder 0,1 mg (100 mikrogram) octreotid. 

Injektionsvæske, opløsning i hætteglas. 1 hætteglas (5 ml) indeholder 1 mg (1.000 mikrogram) octreotid. 

Doseringsforslag

Akromegali 

 • Voksne. Initialt. 50-100 mikrogram s.c. 2-3 gange dgl. Vedligeholdelsesdosis individuelt, sædvanligvis 200-300 mikrogram i døgnet.
  Døgndosis bør ikke overstige 1,5 mg.

 

GEP-tumorer 

 • Voksne. Individuelt, initialt sædvanligvis 50 mikrogram s.c. 1-2 gange dgl., stigende til 100-200 mikrogram 3 gange dgl.
  I specielle tilfælde kan en højere dosis være påkrævet.

 

Forebyggelse af komplikationer ved pancreaskirurgi 

 • 100 mikrogram s.c. 3 gange dgl. i 7 på hinanden følgende dage med start på operationsdagen mindst én time før laparotomi.

 

Blødende gastro-øsofageale varicer 

 • Voksne. 25 mikrogram/time i op til 5 dage som kontinuerlig i.v. infusion.
 • Kan fortyndes med isotonisk natriumchlorid infusionsvæske.

Bemærk: 

 • Dosisjustering kan være nødvendig ved levercirrose.
 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved påvisning af galdesten før eller under behandling.
 • Ultralydsundersøgelse af galdeblæren kan foretages før langtidsbehandling og herefter evt. med 6 til 12 måneders interval.
 • Leverfunktionen bør monitoreres under behandlingen.
 • Forsigtighed ved diabetes mellitus.
 • Thyroideafunktionen bør monitoreres hos patienter, der er i behandling med octreotid i længere tid.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Ubehag på indstiksstedet*.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Galdesten**, Kvalme, Obstipation.
Hyperglykæmi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Cholecystitis, Dyspepsi, Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Meteorisme, Opkastning, Steatoré.
Bradykardi, Dyspnø.
Hypoglykæmi, Hypotyroidisme, Nedsat glucosetolerans, Thyroideapåvirkning.
Svimmelhed.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dehydrering.
Ikke kendt Hepatitis, Pancreatitis.
Arytmier.
Trombocytopeni.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.

* Der er set noduli på indstiksstedet, der kan være palpable i over 6 mdr. Præparatskift kan evt. forsøges. 

** Tilstedeværelsen af galdesten hos patienter under behandling med octreotid er normalt asymptomatisk. Symptomatiske sten skal behandles på normal vis. 

Interaktioner

 • Octreotid hæmmer absorptionen af ciclosporin.
 • Samtidig indgift af octreotid og bromocriptin øger biotilgængeligheden af bromocriptin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt anbefales graviditet ikke under behandling, det anbefales at behandlingen pauseres ved konstateret graviditet. Behandling er en specialistopgave; der er teoretisk risiko for nedsat placentaperfusion og uterus-kontraktioner. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Hæmmer frigivelse af: 

 • Væksthormon
 • Glucagon
 • Insulin
 • Serotonin
 • Vasoaktiv-intestinalpeptid (VIP)
 • Gastrin og andre gastro-intestinale peptider.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i udstrakt grad, formentlig i leveren.
 • Injektionsvæske, opløsning. Absorberes næsten fuldstændigt efter s.c. injektion. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter. Plasmahalveringstid ca. 1,5 timer.
 • Injektionsvæske, suspension. Depotpræparat (bionedbrydeligt depot). Maksimal plasmakoncentration initialt på dag 1. Herefter ses subterapeutisk plasmakoncentration i ca. 7 dage. Plasmakoncentrationen stiger igen til maksimum omkring dag 14, hvorefter den forbliver relativt konstant de flg. 3-4 uger. Steady state efter 3 injektioner hver 4. uge.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Injektionsvæske i ampuller 

 • Indgives ufortyndet som s.c. injektion.
 • Fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske før i.v. infusion.

  

Injektionsvæske i hætteglas 

Indgives ufortyndet som s.c. injektion. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 2 uger ved højst 25°C.
 • Efter åbning: Hætteglas kan opbevares i højst 2 uger i køleskab (2-8°C).
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 8 timer ved højst 25°C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Octreotidinjektionsvæske, opl.  0,1 mg/1 mlinjektionsvæske, opl.  1 mg/5 ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Phenol : injektionsvæske, opl. 1 mg/5 ml
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 0,1 mg/1 ml, injektionsvæske, opl. 1 mg/5 ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 0,1 mg/1 ml, injektionsvæske, opl. 1 mg/5 ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 0,1 mg/1 ml 538067
5 x 1 ml
487,55 682,84
(BEGR) injektionsvæske, opl. 1 mg/5 ml 594153
5 ml
1.095,85 7.663,29
 
 

Revisionsdato

20.02.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. maj 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...