Targin

N02AA55
 
 

Semisyntetisk opioidagonist (oxycodon) kombineret med opioidantagonist (naloxon). 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på dosisreduktion hos ældre. Afvent virkning af tabletter/kapsler før næste dosis gives. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Moderate til stærke smerter

Depottabletterne kan ikke anvendes til akutte smerter eller "smertegennembrud" hos patienter med kroniske smerter. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 

 • 5 mg oxycodonhydrochlorid og 2,5 mg naloxonhydrochlorid
 • 10 mg oxycodonhydrochlorid og 5 mg naloxonhydrochlorid
 • 15 mg oxycodonhydrochlorid og 7,5 mg naloxonhydrochlorid
 • 20 mg oxycodonhydrochlorid og 10 mg naloxonhydrochlorid
 • 30 mg oxycodonhydrochlorid og 15 mg naloxonhydrochlorid
 • 40 mg oxycodonhydrochlorid og 20 mg naloxonhydrochlorid.

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede 

 • Voksne. Sædvanligvis 5+2,5 mg hver 12. time, stigende efter behov. Doseres ikke oftere end hver 12. time. Den maksimale døgndosis er 80+40 mg.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosis skal nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Oxycodon og naloxon metaboliseres i leveren. Naloxon påvirkes i højere grad end oxycodon. Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. Forsigtighed ved let nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Paralytisk ileus eller gastro-intestinal obstruktion.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for 14 dage, inden behandling med oxycodon påbegyndes, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypotension i forbindelse med hypovolæmi
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Depotpræparater bør ikke doseres oftere end anbefalet. Der gives oxycodon depottabletter 5 mg x 4 til dement ældre patient, selvom anbefalingen lyder dosering hver 12. time. Indlæggelse. Der gives antidot i form af naloxon.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering (bevidsthedssvækkelse/ respirationsstop).
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering. Respirationsstop.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Hikke, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Døsighed, Humørforstyrrelser, Søvnløshed.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Dysuri.
Hedeture.
Hovedpine.
Hudkløe, Hudreaktioner, Øget svedtendens.
Nedsat appetit.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation, Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Nervøsitet, Talebesvær.
Angina pectoris.
Dehydrering.
Dyspnø.
Dystoni, Koordinationsbesvær, Migræne, Tremor.
Hypersensitivitet.
Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer, Synkope.
Hypogonadisme.
Høretab.
Ileus, Stomatitis.
Kramper, Muskelkramper, Øget muskeltonus.
Letargi.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Kolestase.
Melæna, Tandgener.
Ikke kendt Aggressivitet, Eufori, Hallucinationer.
Amenoré, Erektil dysfunktion.
Anafylaktisk reaktion.
Paræstesier, Sedation.
Respirationsdepression.
Urinretention.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Referencer: 4234

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Der er ingen data for udskillelse af naloxon i modermælken. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af oxycodon medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Oxycodon 

 • Opioidagonist med virkning på især μ-opioidreceptorerne i CNS, men også på қ- og δ-opioidreceptorerne. Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Naloxon  

 • Modvirker opioidinduceret obstipation, idet oxycodons virkning på opioidreceptorerne lokalt i mave-tarmkanalen blokeres. Naloxon har ingen central effekt og påvirker derved ikke oxycodons analgetiske effekt.

Farmakokinetik

Oxycodon 

 • Biotilgængelighed 60-87%.
 • Steady state efter 24 timer.
 • Metaboliseres i leveren hovedsageligt til inaktive metabolitter.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Naloxon 

 • Biotilgængelighed < 3% pga. en udtalt first pass-metabolisme.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive glucuronider.

Indholdsstoffer

Naloxondepottabletter  5+2,5 mgdepottabletter  40+20 mgdepottabletter  10+5 mgdepottabletter  20+10 mgdepottabletter  15+7,5 mgdepottabletter  30+15 mgdepottabletter  20+10 mg  (Paranova Danmark)
Oxycodondepottabletter  5+2,5 mgdepottabletter  40+20 mgdepottabletter  10+5 mgdepottabletter  20+10 mgdepottabletter  15+7,5 mgdepottabletter  30+15 mgdepottabletter  20+10 mg  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : depottabletter 5+2,5 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 40+20 mg, depottabletter 20+10 mg, depottabletter 15+7,5 mg, depottabletter 30+15 mg
Titandioxid (E171) : depottabletter 5+2,5 mg, depottabletter 40+20 mg, depottabletter 10+5 mg, depottabletter 20+10 mg, depottabletter 15+7,5 mg, depottabletter 30+15 mg
Andre:
Lactose : depottabletter 5+2,5 mg, depottabletter 40+20 mg, depottabletter 10+5 mg, depottabletter 20+10 mg, depottabletter 15+7,5 mg, depottabletter 30+15 mg
Macrogoler : depottabletter 5+2,5 mg, depottabletter 40+20 mg, depottabletter 10+5 mg, depottabletter 20+10 mg, depottabletter 15+7,5 mg, depottabletter 30+15 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, forudsat følgende er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • Patientens diagnose.
 • Kort beskrivelse af patientens behov for behandling med stærke opioider.
 • Patienten skal have opioidinduceret obstipation, og der skal være forsøgt fast behandling med laksantia med utilstrækkelig effekt.
 • Behandlingsforsøgene skal beskrives.
 • Der skal være effekt af Targin på obstipationen.
 • Der skal som hovedregel være forsøgt behandling med orale depotformuleringer af morfin og oxycodon i ækvieffektive doser i forhold til det ansøgte lægemiddel. For neuropatiske smerter endvidere TCA, gabapentin og pregabalin.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) depottabletter 5+2,5 mg (kan dosisdisp.) 053211
28 stk. (blister)
148,80 79,70
(AP4) depottabletter 10+5 mg (kan dosisdisp.) 033195
28 stk. blister)
256,65 68,75
(AP4) depottabletter 20+10 mg (kan dosisdisp.) 033218
28 stk. (blister)
468,00 62,68
(AP4) depottabletter 15+7,5 mg (kan dosisdisp.) 078507
28 stk. (blister)
376,55 67,24
(AP4) depottabletter 30+15 mg (kan dosisdisp.) 503533
28 stk. (blister)
679,25 60,65
(AP4) depottabletter 5+2,5 mg (kan dosisdisp.) 053200
98 stk. (blister)
469,30 71,84
(AP4) depottabletter 40+20 mg (kan dosisdisp.) 053166
98 stk. (blister)
2.920,80 55,88
(AP4) depottabletter 10+5 mg (kan dosisdisp.) 033206
98 stk. (blister)
821,60 62,88
(AP4) depottabletter 20+10 mg (kan dosisdisp.) 033229
98 stk. (blister)
1.543,70 59,07
(AP4) depottabletter 20+10 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 467604
98 stk. (blister)
1.542,25 59,02

Foto og identifikation

Depottabletter  5+2,5 mg

Præg:
OXN, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 5+2,5 mg
 
 
 

Depottabletter  10+5 mg

Præg:
OXN, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 10+5 mg
 
 
 

Depottabletter  15+7,5 mg

Præg:
OXN, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 15+7,5 mg
 
 
 

Depottabletter  20+10 mg

Præg:
OXN, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 20+10 mg
 
 
 

Depottabletter  30+15 mg

Præg:
OXN, 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 30+15 mg
 
 
 

Depottabletter  40+20 mg

Præg:
OXN, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 14
depottabletter 40+20 mg
 
 
 

Referencer

4234. Jumah NA, Edwards C, Balfour-Boehm J et al. Observational study of the safety of buprenorphine+naloxone in pregnancy in a rural and remote population. BMJ Open. 2016; 6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27799240 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

10.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juli 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...