Atriance®

L01BB07
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit til purinnukleosid. 

Anvendelsesområder

Behandling af T-celle akut lymfoblastær leukæmi (T-ALL) og T-celle lymfoblastær lymfom (T-LBL), hvor sygdommen ikke har responderet på eller er recidiveret efter behandling med mindst to regimer af kemoterapi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg nelarabin. 

Doseringsforslag

Voksne og unge > 16 år. 1.500 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 2 timer på dag 1, 3 og 5. Behandlingen gentages hver 21. dag.
Børn og unge < 21 år. 650 mg/m2 som i.v. infusion over 1 time dagligt i 5 på hinanden følgende dage og gentaget hver 21. dag. 


Bemærk: Der er begrænset erfaring vedr. børn < 4 år. Til unge (16- 21 år) kan anvendes enten voksen- eller børnedosis. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Forsigtighedsregler

Neurotoksicitet er dosisbegrænsende. Patienterne skal observeres nøje for tegn og symptomer på neurologisk toksicitet, og behandlingen bør seponeres ved første tegn på neurologiske bivirkninger af grad 2 eller derover.

Bivirkninger

Der er rapporteret alvorlige neurologiske bivirkninger, som kan være irreversible.
Meget almindelige (> 10%) Feber, Kraftesløshed, Smerter, Træthed.
Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Dyspnø, Hoste, Ødemer.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Myalgi.
Hovedpine, Perifer neuropati, Somnolens, Svimmelhed.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Tumorlysesyndrom.
Abdominalsmerter, Forhøjet bilirubin, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Hypotension, Pleuraekssudat, Stridor.
Hypocalcæmi, Hypoglykæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Artralgi, Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Ataksi, Balanceforstyrrelser, Epilepsilignende anfald  (kramper, grand mal anfald og status epilepticus), Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Tremor.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Demyelisering.
Sjældne (0,01-0,1%) Rhabdomyolyse.

Interaktioner

Samtidig administration af nelarabin og adenosindeaminasehæmmere, som pentostatin kan reducere effekten af nelarabin og/eller ændre bivirkningsprofilen af midlerne.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Desoxyguanosinanalog. Prodrug, der hurtigt omdannes til ara-G, som intracellulært aktiveres til den aktive metabolit (trifosfatnukleosidet). Metabolitten inkorporeres i DNA og fører til DNA-skader og funktionel inaktivering. 

Farmakokinetik

  • Plasmahalveringstid for nelarabin er ca. 30 min. og for ara-G ca. 3 timer.
  • Ca. 5% af nelarabin og ca. 23% af ara-G udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Infusionsvæsken skal anvendes ufortyndet. 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml 039376
6 x 50 ml
19.096,30
 
 

Revisionsdato

2018-11-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...