Abilify®

N05AX12
 
 
2. generations antipsykotikum med ringe sedativ effekt. Partiel dopamin D2-receptoragonist. Se endvidere tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.

Anvendelsesområder

 

Bemærk: 

Ved anvendelse til børn og unge under 18 år skal behandlingen varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 30 mg aripiprazol.
Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 10 mg eller 15 mg aripiprazol.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 1 mg aripiprazol.
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 7,5 mg aripiprazol. 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Skizofreni
  • Voksne. Individuelt. Sædvanligvis initialt 10-15 mg 1 gang dgl. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 15 mg 1 gang dgl, men det kan være nødvendigt - og forsvarligt - at øge dosis til maksimalt 30 mg dgl.
  • Unge > 15 år. Individuelt. Sædvanligvis initialt 2 mg 1 gang dgl. i 2 dage og derefter 5 mg 1 gang dgl. i yderligere 2 dage. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 10 mg 1 gang dgl. Det kan være nødvendigt - og forsvarligt - at øge dosis til maksimalt 30 mg dgl.
  • I nogle tilfælde kan der være behov for højere initialdoser.
 • Maniske episoder
  • Voksne. Individuelt. Sædvanligvis initialt 15 mg 1 gang dgl. Maksimalt 30 mg dgl.
  • Unge > 13 år. Initialt 2 mg 1 gang dgl. i 2 dage og derefter 5 mg 1 gang dgl. i 2 dage. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 10 mg 1 gang dgl. i højest 12 uger. Doser over 10 mg dgl. kan anvendes i særlige tilfælde, men øget forekomst af bivirkninger er set ved 30 mg dgl.
 • Forebyggelse af maniske episoder
  • Voksne. Individuelt. Initialt samme dosis som tidligere anvendt ved manisk episode.

 

Parenteralt 

 • Initialt 9,75 mg (1,3 ml) dybt i.m. Dosis kan gentages efter behov efter mindst 2 timer. Højst 3 injektioner dgl. og højst 30 mg aripiprazol dgl.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. patienter over 65 år. Lavere initialdosis kan overvejes.
 • Behandling af unge < 13 år frarådes på grund af øget risiko for bivirkninger.
 • Smeltetabletterne skal lægges oven på tungen eller opslæmmes i et glas vand.

Kontraindikationer

Smeltetabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin, må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Stærkt nedsat leverfunktion
  • Tidligere kramper og ved sygdomme, der er forbundet med øget krampetendens.
 • Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Svær hyperglykæmi er set ved anvendelse af 2. generations antipsykotika, og patienten bør løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker bør kontrolleres med passende mellemrum.
 • Hos ældre personer med demens er der set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser. Desuden generel forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Øget spytsekretion.
Diabetes mellitus.
Akatisi, Angst, Ekstrapyramidale gener, Hovedpine, Rastløshed, Sedation, Somnolens, Svimmelhed, Søvnløshed, Tremor.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ortostatisk hypotension.
Hyperglykæmi, Hyperprolaktinæmi.
Depression, Dystoni, Hyperseksualitet, Tardive dyskinesier.
Dobbeltsyn.
Ikke kendt Pludselig og uforklarlig død.
Hepatitis, Leverinsufficiens, Pancreatitis.
Aspirationspneumoni, Bradykardi, Dyb venetrombose, Forlænget QT-interval*, Hjertestop, Hypertension, Laryngospasme, Perifere ødemer, Torsades de pointes-takykardi, Ventrikulære arytmier.
Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Forhøjet HbA1c, Hyperosmolært koma, Hyponatriæmi, Ketoacidose, Påvirkning af blodglucose.
Rhabdomyolyse.
Aggressivitet, Agitation, Impulskontrolforstyrrelser, Kramper, Ludomani, Malignt neuroleptikasyndrom, Nervøsitet, Oniomani, Overspisning, Poriomani, Serotoninsyndrom, Suicidale tanker eller adfærd, Synkope, Talebesvær.
Alopeci, Fotosensibilitet.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem og urticaria).
Inkontinens, Priapisme, Urinretention.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 • Ovenstående bivirkninger er opgjort for voksne. Hos unge < 18 år ses generelt samme bivirkninger - dog er der enkelte, som kan forekomme hyppigere: Ekstrapyramidale gener og døsighed set hos over 10%, mens mundtørhed, øget appetit, ortostatisk hypotension, vægttab, hyperinsulinæmi, arytmier og leukopeni er set hos 1-10%. Hos unge over 13 år med maniske episoder er desuden også set vægtøgning, dyskinesi og muskelkramper hos 1-10%.
 • Ved behandling med antipsykotika kan ses malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger), der kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.

Interaktioner

 • Potente hæmmere af CYP2D6 som fluoxetin og paroxetin kan øge AUC for aripiprazol med ca. 100%. Ketoconazol øger plasmakoncentrationen af aripiprazol med ca. 35%. Andre potente CYP3A4-hæmmere må forventes at have en lignende effekt. Carbamazepin nedsætter plasmakoncentrationen af aripiprazol med ca. 70%. Andre potente CYP3A4-induktorer må forventes at have en lignende effekt. Dosisjustering kan være nødvendig ved kombination med potente CYP2D6- eller CYP3A4- hæmmere eller potente CYP3A4-induktorer. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Serotoninsyndrom er set ved samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, tramadol og triptaner), se SSRI.
 • Aripiprazol forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricycliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: 

Der er data for omkring 1.900 1. trimester eksponerede gravide uden tegn på øget risiko for uønsket fosterpåvirkning.  

Se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) forekommer. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Aripiprazol er et 2. generations antipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter oral indgift er ca. 85%. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 3-5 timer. 
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 og CYP3A4 til den aktive metabolit, dehydroaripiprazol. 
 • Plasmahalveringstid ca. 75 timer for aripiprazol og 94 timer for dehydroaripiprazol. 
 • Mindre end 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 10 mg, tabletter 15 mg, tabletter 30 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral opløsning 1 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral opløsning 1 mg/ml
Smag:
Appelsin : oral opløsning 1 mg/ml
Vanilje : smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg
Andre:
Aspartam : smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg
Lactose : tabletter 5 mg, tabletter 10 mg, tabletter 15 mg, tabletter 30 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml
Sulfobutylether-ß-cyclodextrin : injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml
Vinsyre : injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml

Tilskud

Smeltetabletter 

 • Klausuleret tilskud ved:
  • Patienter, hvor behandling med oralt antipsykotisk lægemiddel i fast formulering ikke er mulig, og hvor behandling med billigere antipsykotisk lægemidddel i tilsvarende formulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres.
  • Aktuelt/tidligere velbehandlede patienter, for hvem det efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens psykiske tilstand vil være uhensigtsmæssigt at behandle med eller skifte til et billigere antipsykotisk lægemiddel.

 

Oral opløsning 

 • Klausuleret tilskud ved:
  • Patienter, hvor behandling med oralt antipsykotisk lægemiddel i fast formulering ikke er mulig, og hvor behandling med billigere antipsykotisk lægemiddel i tilsvarende formulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres.
  • Aktuelt/tidligere velbehandlede patienter, for hvem det efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens psykiske tilstand vil være uhensigtsmæssigt at behandle med eller skifte til et billigere antipsykotisk lægemiddel.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 016620
14 stk. (blister)
665,75 142,65
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 016596
28 stk (blister)
1.329,70 142,47
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 016635
56 stk (blister)
2.642,70 141,57
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 010951
28 stk. (blister)
1.329,70 71,23
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 106975
28 stk. (blister) (Chemvet)
961,15 51,49
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 407004
28 stk. (blister) (Europharma)
946,25 50,69
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 011008
56 stk. (blister)
2.642,70 70,79
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 010953
28 stk. (blister)
1.329,70 47,49
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 597805
28 stk. (blister) (EuroPharma)
941,70 33,63
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 011019
56 stk. (blister)
2.642,70 47,19
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 450255
56 stk. (blister) (EuroPharmaD
1.781,60 31,81
(B) tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 010964
28 stk. (blister)
2.259,25 40,34
(B) tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 011030
56 stk. (blister)
4.516,70 40,33
(B) smeltetabletter 10 mg 027968
28 stk. (blister)
1.592,60 85,32
(B) smeltetabletter 10 mg 088151
28 stk. (blister) (Orifarm)
991,00 53,09
(B) smeltetabletter 10 mg 480150
28 stk. (blister) (2care4)
951,00 50,95
(B) smeltetabletter 15 mg 027977
28 stk. (blister)
1.592,60 56,88
(B) smeltetabletter 15 mg 159850
28 stk. (blister) (2care4)
1.011,00 36,11
(B) oral opløsning 1 mg/ml 032523
150 ml
1.423,20 142,32
(B) oral opløsning 1 mg/ml 178742
150 ml (EuroPharma)
768,75 76,88
(B) oral opløsning 1 mg/ml 190576
150 ml (Paranova)
694,20 69,42
(B) oral opløsning 1 mg/ml 399522
150 ml (Orifarm)
Udgået 04-12-2017
(B) oral opløsning 1 mg/ml 438509
150 ml (Abacus)
1.034,35 103,44
(B) oral opløsning 1 mg/ml 599644
150 ml (2care4)
611,00 61,10
(B) injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml 053932
1,3 ml
197,95 304,54
(B) injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml 148110
1,3 ml (Orifarm)
212,50 326,92

Substitution

tabletter 5 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Amneal" Amneal Nordic, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical Valley, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Sandoz" Sandoz, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Lemilvo Actavis, Aripiprazol, tabletter 5 mg
 
tabletter 10 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Amneal" Amneal Nordic, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical Valley, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Sandoz" Sandoz, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Lemilvo Actavis, Aripiprazol, tabletter 10 mg
 
tabletter 15 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Amneal" Amneal Nordic, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical Valley, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Sandoz" Sandoz, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Lemilvo Actavis, Aripiprazol, tabletter 15 mg
 
tabletter 30 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Amneal" Amneal Nordic, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical Valley, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Sandoz" Sandoz, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 30 mg
 
smeltetabletter 10 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, smeltetabletter 10 mg
 
smeltetabletter 15 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, smeltetabletter 15 mg
 
oral opløsning 1 mg/ml
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, oral opløsning 1 mg/ml
Lemilvo Actavis, Aripiprazol, oral opløsning 1 mg/ml
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
A-007, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 4,6 x 8,2
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
A-008, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 4,6 x 8,1
tabletter 10 mg
 
 
 

Tabletter  15 mg

Præg:
A-009, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,1 x 6,1
tabletter 15 mg
 
 
 

Tabletter  30 mg

Præg:
A-011, 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 9,2 x 9,2
tabletter 30 mg
 
 
 

Smeltetabletter  10 mg

Præg:
A, 640, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,3 x 7,3
smeltetabletter 10 mg
 
 
 

Smeltetabletter  15 mg

Præg:
A, 641, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8,1 x 8,1
smeltetabletter 15 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...