Atenolol "Sandoz"

C07AB03
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg atenolol. 

Doseringsforslag

Hypertension 

 • Voksne. 50-100 mg dgl.

    

Angina pectoris 

 • Voksne. 50 mg stigende til 100 mg i én dosis om morgenen.

    

Takyarytmier 

 • Voksne. 50 mg dgl. stigende til 100 mg 1 gang dgl.

  

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

 • Individuelt. Sædvanligvis 50-100 mg 1 gang dgl. under kontrol af puls og blodtryk.

  

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR 15-35 ml/min: 25-50 mg dgl.
 • GFR < 15 ml/min: 25-50 mg hver anden dag.
 • Efter hver dialyse: 50 mg.


Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

  

Bemærk  

 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Kontraindikationer

 • Sinoatrialt blok
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Kardiogent shock
 • Tilstande med udtalt bradykardi og/eller lavt blodtryk.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Claudicatio intermittens
 • Hjerteinsufficiens
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Stor forsigtighed ved Raynauds syndrom.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Bradykardi, Hypotension, Vasokonstriktion.
Muskelsvaghed.
Øget svedtendens.
Sjældne (0,01-0,1%) Kolestase, Leverpåvirkning.
Arytmier, AV-blok, Forværring af hjerteinsufficiens, Kardielle ledningsforstyrrelser, Perifere ødemer, Raynauds syndrom.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Forværring af diabetes.
Angst, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Paræstesier, Psykose, Svimmelhed, Synkope.
Alopeci, Forværring af psoriasis, Purpura.
Erektil dysfunktion.
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt Systemisk lupuslignende syndrom.

Interaktioner

 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx clonidin, methyldopa og moxonidin, kan i kombination med β-blokkere forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Hvis en β-blokker og clonidin gives samtidig, bør clonidin først seponeres flere dage efter seponering af β-blokkeren på grund af risiko for en reaktiv hypertension.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 750 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på ca. 5%. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 7%. Bradykardi og hypertension er beskrevet i et tilfælde. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen eksamensnervøsitet eller migræne (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Forgiftning

Farmakodynamik

Atenolol blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører et fald i hjertets minutvolumen. 

Farmakokinetik

 • Absorberes ufuldstændigt og i varierende grad fra mave-tarmkanalen (ca. 50%).
 • Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionsfraktionen med ca. 20%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-4 timer.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Mindre end 10% af det absorberede metaboliseres, resten udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstiden er ved normal nyrefunktion 6-8 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 011067
100 stk. (blister)
85,85 2,58
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 009637
100 stk. (blister)
85,85 1,29
(B) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 009805
100 stk. (blister)
82,45 0,62

Substitution

tabletter 25 mg
Atenodan STADA Nordic, Atenolol, tabletter 25 mg
Tenormin Pfizer, Atenolol, filmovertrukne tabletter 25 mg
 
tabletter 50 mg
Atenodan STADA Nordic, Atenolol, tabletter 50 mg
Tenormin Pfizer, Atenolol, filmovertrukne tabletter 50 mg
 
tabletter 100 mg
Atenodan STADA Nordic, Atenolol, tabletter 100 mg
Tenormin Pfizer, Atenolol, filmovertrukne tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  25 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
25
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
tabletter 25 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Tabletter  50 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
50
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 8,2
tabletter 50 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Tabletter  100 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
100
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 100 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-09-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...