Palladon®

N02AA03
 
 

Semisyntetisk opioidagonist

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på dosisreduktion til ældre. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Stærke smerter.
Kapslerne kan ikke anvendes til akutte smerter eller "smertegennembrud" hos patienter med kroniske smerter. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 4 mg, 16 mg eller 24 mg hydromorphonhydrochlorid. 

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg eller 50 mg hydromorphonhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Oralt

 • Ikke tidligere opioidbehandlede
  • Voksne og børn > 12 år. Sædvanligvis 1,3 mg (kapsler) hver 4. time eller 4 mg (depotkapsler) hver 12. time stigende efter behov.
  • Ældre. Dosis skal nedsættes.

 

Bemærk: 

 • Depotkapslerne:
  • Bør synkes hele.
  • Kan evt. åbnes. Indholdet drysses på fx yoghurt umiddelbart før indtagelse.
  • Depotkapsler og kapselindholdikke tygges eller knuses.

 

Parenteralt

 • Voksne og børn > 12 år. 1-2 mg s.c. eller 1-1,5 mg i.v. hver 3.-4. time eller infusion svarende til 0,004 mg/kg legemsvægt/time.
  PCA (s.c. og i.v.). 0,2 mg bolus, lock-out tid 5-10 min.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

 

Skift mellem opioider kan beregnes her:  

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn < 12 år.
 • 3 mg hydromorphon oralt svarer til 1 mg hydromorphon i.v. Parenteral behandling skal kun anvendes ved utilstrækkelig effekt af lavere styrker hydromorphon-præparater eller andre tilsvarende stærke analgetika. Mht. ækvianalgetiske doser for udvalgte opioider, se tabel 1 i Rene agonister.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Lavere initialdosis og forsigtig titrering til smertekontrol.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes ved let nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Gastro-intestinal obstruktion, inkl. paralytisk ileus, da tilstanden kan forværres.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for 14 dage, inden behandling med hydromorphon påbegyndes, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypotension i forbindelse med hypovolæmi
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Overvej at sænke den totale opioiddosis hos patienter med central søvnapnø (CSA), da risikoen for CSA er dosisafhængig.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Depotpræparater bør ikke doseres oftere end anbefalet. Fx gives oxycodon depottabletter 5 mg x 4 til dement ældre patient, selvom anbefalingen lyder dosering hver 12. time. Indlæggelse. Der gives antidot i form af naloxon.
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirations-dæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Ukorrekt håndtering
Fast smertebehandling med depotpræparater gives fejlagtigt kun som p.n. Patienten bliver ikke smertedækket optimalt og risikoen for komplikationer øges (gennembrudssmerter, delir hos ældre mm.). Indlæggelse på grund af smerter.
Forvekslinger (fx styrker, dosis, enheder, præparat)
Forveksling af mg og ml. Der blev bl.a. dispenseret 2,5 ml i.v. (5 mg/ml) i stedet for 2,5 mg. Over-/underdosering.
Forveksling af Palladon og Petidin, som er ikke-ækvipotente præparater. Palladon (hydromorphon) doseres almindeligvis med 1-2 mg. Petidin er et morfinlignende præparat, der sædvanligvis doseres med 50-150 mg. Risiko for respirationsstop.
Forveksling af styrker på pakninger og sprøjter. Over-/underdosering.
Regnefejl
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering. Respirationsstop.
Fejl ved skift mellem opioider
Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Det blev bl.a. ikke oplyst, at hydromorphon er > 5 gange stærkere end morphin. Alvorlig overdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Somnolens.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Hovedpine.
Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær.
Angst, Depression, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Mareridt, Nervøsitet, Rastløshed, Søvnløshed, Talebesvær.
Artralgi, Muskelkramper, Myalgi.
Dehydrering, Nedsat appetit.
Dyspnø.
Hukommelsesbesvær, Paræstesier, Sedation, Tremor.
Hypertension, Hypotension.
Synsforstyrrelser.
Dysuri, Urinretention.
Vandladningsbesvær.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Kulderystelser, Temperaturstigning.
Takykardi.
Vægttab.
Ikke almindelige (0,1-1%) Eufori.
Koordinationsbesvær.
Respirationsdepression.
Seksuelle forstyrrelser.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Agitation.
Bradykardi.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.
 • Samtidig indgift af morfinagonister/-antagonister nedsætter virkningen og medfører risiko for abstinenssymptomer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Opioider (analgetika)

Referencer: 3711, 3907

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis ved intranasal anvendelse er under 1%. Biotilgængeligheden er lidt højere ved oral behandling, og den mængde, barnet får under maternel oral behandling, forventes at være betryggende lav. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling med ikke-depot præparater. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af hydromorphon medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med primær virkning på μ-opioidreceptorerne i CNS og med svag affinitet til қ-receptorerne. 

Farmakokinetik

 

 • Fordelingsvolumen 0,99-1,45 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Eliminationen forløber i flere faser med plasmahalveringstider 1,7 timer (initialt) og ca. 15 timer (terminalt).
 • En mindre del udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 20-30% pga. udtalt first pass-metabolisme. Maksimal plasmakoncentration efter 30-45 minutter (tabletter), ca. 1 time (kapsler), ca. 3 timer (depotkapsler) og 6-8 timer (depottabletter). Depotkapsler (polydepot) og depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid- eller glukose-infusionsvæske. 

Indholdsstoffer

Hydromorphonhårde depotkapsler  4 mghårde depotkapsler  16 mghårde depotkapsler  24 mginjektions- og infusionsvæske, opl.  20 mg/mlinjektions- og infusionsvæske, opl.  50 mg/ml

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : hårde depotkapsler 4 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde depotkapsler 4 mg, hårde depotkapsler 24 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde depotkapsler 16 mg
Titandioxid (E171) : hårde depotkapsler 4 mg, hårde depotkapsler 16 mg, hårde depotkapsler 24 mg
Andre:
Citronsyre : injektions- og infusionsvæske, opl. 20 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
Natriumchlorid : injektions- og infusionsvæske, opl. 20 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
Natriumcitrat : injektions- og infusionsvæske, opl. 20 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
Sterilt vand : injektions- og infusionsvæske, opl. 20 mg/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml

Firma

Tilskud

Depotkapsler:
Enkelttilskud
 kan søges. Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende: 

 • Patientens diagnose.
 • Kort beskrivelse af patientens behov for behandling med stærke opioider.
 • Beskrivelse af tidligere behandlingsforsøg med relevante smertestillende lægemidler, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser.
 • Der skal som hovedregel være forsøgt behandling med orale depotformuleringer af både morfin og  oxycodon i ækvieffektive doser i forhold til det ansøgte lægemiddel. For neuropatiske smerter endvidere tricykliske antidepressivagabapentin og  pregabalin.
 • Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) hårde depotkapsler 4 mg (kan dosisdisp.) 172684
56 stk. (blister)
Udgået 24-02-2020
(AP4) hårde depotkapsler 16 mg (kan dosisdisp.) 172759
56 stk. (blister)
Udgået 24-02-2020
(AP4) hårde depotkapsler 24 mg (kan dosisdisp.) 172916
56 stk. (blister)
Udgået 09-03-2020
(AP4) injektions- og infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 081058
5 x 1 ml
796,50 31,86
(AP4) injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 081069
5 x 1 ml
1.982,90 31,73

Substitution

injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
Hydofon 2care4 Generics, Hydromorphon, injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml
 

Foto og identifikation

Hårde depotkapsler  4 mg

Præg:
HCR, 4
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Lyseblå
Mål i mm: 5 x 14,5
hårde depotkapsler 4 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  16 mg

Præg:
HCR, 16
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Brun
Mål i mm: 6,7 x 19,2
hårde depotkapsler 16 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  24 mg

Præg:
HCR, 24
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Blå
Mål i mm: 7,4 x 24
hårde depotkapsler 24 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3907. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth defects and drugs in pregnancy. Birth defects and drugs in pregnancy. 1977; , http://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19782703483 (Lokaliseret 22. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

16.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juli 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...