Calciumantagonister

C08

Revideret: 26.01.2017

Hjertets ledningssystem og muskelcellerne i såvel hjerte som blodkar er følsomme for ændringer i den intracellulære calciumkoncentration. Hæmning af calciuminfluks udløser således både nedsat hjertemuskelkontraktion og blodtryksreduktion på grund af nedsat perifer modstand.  

  

Calciumantagonisterne har forskellige kliniske virkningsprofiler: 

 • Dihydropyridinderivaterne amlodipin, felodipin, isradipin, lacidipin, nifedipin, nimodipin og nitrendipin virker overvejende via kardilatation af perifere og koronare arterier og vener.
 • Verapamil (og diltiazem) udviser også en negativ inotrop og antiarytmisk effekt via hæmning af myokardiekontraktion og impulsoverledning i AV-knuden.
 • Virkningen på hjertets kontraktilitet og ledningssystem af verapamil er > diltiazem > dihydropyridinerne, mens vasodilatation med dihydropyridiner > diltiazem > verapamil.

Anvendelsesområder

Alle præparater kan anvendes til hypertension

  

Nifedipin, amlodipin, diltiazem og verapamil anvendes desuden som forebyggelse mod angina pectoris. Diltiazem og verapamil har endvidere forebyggende og konverterende effekt på supraventrikulære reentry-takykardier og reducerer ventrikelfrekvensen ved atrieflimren

  

Endvidere anvendes dihydropyridinpræparaterne amlodipin og nifedipin ved vasospastiske tilstande som koronararteriespasmer og Raynauds syndrom. Nimodipin er kun indiceret ved vasospasmer i relation til subaraknoidalblødning. 

  

Verapamil kan anvendes mod hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati 

 

Se endvidere Racens betydning for lægemidlers effekt

Præparatvalg

Alle calciumantagonister fremkalder perifer og koronar vasodilatation, se tabel 1 og 2 

Generelt må de forskellige calciumantagonister, i ækvieffektive doser, indbyrdes betragtes som lige effektive til behandling af ukompliceret hypertension og angina pectoris (tabel 1). 

På basis af erfaringsgrundlag, pris, bivirkningsprofil og interaktioner er amlodipin et logisk førstevalg blandt calciumantagonisterne ved behandling af hypertension og som angina pectoris-profylakse.  

Verapamil anvendes især ved supraventrikulære arytmier og som frekvenskontrol ved atrieflimren. Tabel 1: Calciumantagonisters virkningsprofil 

  Indikation Kontraindikation Forsigtighedsregler Bivirkninger

  

Gruppe I. Verapamil  

Verapamil Supraventr. arytmi
Ang.pectoris profylakse
Hypertension
Arteriel hypotension
Svær hjerteinsufficiens
Syg sinusknude
AV-blok

Samtidig indgift af 

β-blokker
Hæmmer udskillelsen af digoxin
Svær lever- eller nyre-insufficiens 

Bradykardi
AV-blok
Negativ inotrop virkning
Kredsløbsshock
Obstipation

  

Gruppe II. Dihydropyridiner 

Amlodipin

Ang.pectoris profylakse
Raynaud 

Hypertension 

Arteriel hypotension
Akut myokardieinfarkt
Ustabil angina pectoris

Svær hjerteinsufficiens
Svær lever- eller nyre-insufficiens
Felodipin og nifedipin hæmmer udskillelsen 

af digoxin 

Blodtryksfald
Rødme og varme af huden
Ankelødem
Takykardi
Kredsløbsshock
Palpitationer
Nifedipin
Lercanidipin
Felodipin Hypertension
Isradipin
Lacidipin
Nitrendipin
Nimodipin Vasospasme ved subaraknoidalblødning

  

Gruppe III. Diltiazem  

Diltiazem Ang.pectoris profylakse
Hypertension
Arteriel hypotension
Svær hjerteinsufficiens
Syg sinusknude
AV-blok

Samtidig indgift af 

β-blokker
Hæmmer udskillelsen af digoxin
Svær lever- eller nyre-insufficiens 

Bradykardi
AV-blok
Negativ inotrop virkning
Kredsløbsshock


Tabel 2. Calciumantagonisternes kardiovaskulære virkning 

  Gruppe I Gruppe II Gruppe III
Koronar vasodilatation ++ +++ ++
Perifer vasodilatation + +++ ++
Hjertefrekvens
Kontraktilitet (inotropi) ↓↓ 0
AV-hæmning ++ 0 +
+++ = maksimal effekt
0 = ingen effekt
↓ = nedsat
↑ = øget

Forsigtighedsregler

 • Hurtig intravenøs indgift af verapamil kan foruden blodtryksfald medføre bradykardi, stigende til asystoli.
 • Verapamil og diltiazem bør undgås til patienter med hjerteinsufficiens og nedsat venstre ventrikelfunktion.
 • Samtidig behandling med verapamil (og diltiazem) og adrenerge β-blokkere må foregå med små doser og under tæt observation af blodtryk og hjertefrekvens på grund af stoffernes synergistiske negativ inotrope og kronotrope effekter.

Bivirkninger

 • Verapamil giver ofte obstipation, og som for diltiazem er der øget risiko for bradykardi og AV-blok af 2. eller 3. grad.
 • Dihydropyridinerne kan medføre sinustakykardi. Perifere ødemer, som ikke svinder for diuretika, ses relativt hyppigt (ca. 10-15%) ved anvendelse af dihydropyridiner. Generne svinder ofte ved samtidig brug af ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorantagonist. Alternativt kan evt. forsøges skift til lacidipin eller lercanidipin, idet mindre undersøgelser tyder på reduceret ødemtendens med disse stoffer (5-10%) .
 • Negativ inotrop virkning (især verapamil) og blodtryksfald (alle) kan i sjældne tilfælde medføre kredsløbsshock.

Interaktioner

Stofgruppen, og specielt verapamil, er kendt for mange lægemiddelinteraktioner. Calciumantagonisterne metaboliseres via det cytokrom P450-afhængige enzymsystem og skal anvendes med forsigtighed sammen med især lægemidler, der hæmmer eller inducerer cytokrom CYP3A4 enzymet. Se Elimination og cytokrom P450-systemet

  

 • Inhibitorer af CYP3A4, som fx antimykotika af azolgruppenmakrolider (erythromycin, clarithromycin), HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, kan øge plasmakoncentrationen af calciumantagonister. Calciumantagonister er selv inhibitorer af CYP34A og øger plasmakoncentrationen af  ciclosporineverolimussirolimus og tacrolimus.

 • Induktorer af CYP3A4, som fx barbituratercarbamazepinrifampicinphenytoin og naturlægemidler indeholdende perikon, kan reducere plasmakoncentrationen af calciumantagonister.

 • Calciumantagonisterne øger risikoen for statininduceret rhabdomyolyse. Kombinationen af verapamil/diltiazem og simvastatin bør derfor undgås, og simvastatin kun gives i lave doser (< 20 mg) i kombination med andre calciumantagonister. Risikoen kan formentlig reduceres ved anvendelse af pravastatin eller rosuvastatin, som ikke omsættes via CYP3A4.

 • Verapamil, diltiazem, felodipin og nifedipin hæmmer den renale elimination af digoxin og kan øge plasma-digoxin med op mod 50%.

 • β-blokkere og verapamil virker synergistisk, og ved samtidig indgift må doseringen være forsigtig under kontrol af blodtryk og hjertefrekvens.

 • Calciumantagonisterne øger risikoen for statininduceret rhabdomyolyse. Kombinationen af verapamil/dilatiazem og simvastatin bør derfor undgås, og simvastatin kun gives i lave doser (< 20 mg) i kombination med andre calciumantagonister. Risikoen kan formentlig reduceres ved anvendelse af pravastatin eller rosuvastatin, som ikke omsættes via CYP3A4.

 • Verapamil hæmmer den hepatiske omsætning af carbamazepin. Samtidig anvendelse af de to stoffer kan resultere i toksiske koncentrationer af carbamazepin, hvorfor plasmakoncentrationen af carbamazepin bør følges.

 • Mefloquin bør kun gives med stor forsigtighed til patienter, der er i behandling med calciumantagonister, idet der er risiko for hjertepåvirkning.

Graviditet

Der er generelt få data, som belyser sikkerheden ved anvendelse af calciumantagonister under graviditet. Der er flest data for verapamil og nifedipin, og disse bør anvendes, hvis anvendelsen af calciumantagonister skønnes nødvendig. I Danmark er der tradition for at anvende nifedipin . Se endvidere Hypertension hos gravide

Amning

Verapamil, nifedipin, nimodipin og nitrendipin kan om nødvendigt anvendes. 

Tilskud

Der er klausuleret tilskud til isradipin, nifedipin og nitrendipin. De resterende calciumantagonister har generelt tilskud.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Nifedipin Adalat CR
Parallelimport
depottabletter  20 mg 98 stk. (blister)   6,02
Nifedipin Adalat LA
Parallelimport
depottabletter  20 mg 112 stk. (blister)   6,02
Nifedipin Adalat LA
Parallelimport
depottabletter  20 mg 98 stk. (blister)  
Nifedipin Adalat LA
Parallelimport
depottabletter  20 mg 28 stk. (blister)   6,63
Nifedipin Adalat LA
Parallelimport
depottabletter  20 mg 112 stk. (blister)   6,02
Nifedipin Adalat LA
Parallelimport
depottabletter  30 mg 28 stk. (blister)   6,71
Nifedipin Adalat LA
Parallelimport
depottabletter  30 mg 98 stk. (blister)   3,00
Nifedipin Adalat LA
Parallelimport
depottabletter  60 mg 98 stk. (blister)   1,44
Nifedipin Adalat®
Bayer
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)  
Nifedipin Adalat®
Bayer
tabletter  20 mg 100 stk. (blister)  
Nifedipin Adalat®
Bayer
depottabletter  20 mg 98 stk. (blister)   6,13
Nifedipin Adalat®
Bayer
depottabletter  30 mg 98 stk. (blister)   3,36
Nifedipin Adalat®
Bayer
depottabletter  30 mg 98 stk. (blister)   2,77
Nifedipin Adalat®
Bayer
depottabletter  30 mg 98 stk. (blister)   3,30
Nifedipin Adalat®
Bayer
depottabletter  60 mg 98 stk. (blister)   2,31
Nifedipin Adalat®
Bayer
depottabletter  60 mg 98 stk. (blister)  
Nifedipin Adalat®
Bayer
depottabletter  60 mg 56 stk. (blister)   1,42
Nifedipin Adalat®
Bayer
depottabletter  60 mg 98 stk. (blister)   1,30
Amlodipin Amlodipin "Actavis"
Actavis
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,43
Amlodipin Amlodipin "Actavis"
Actavis
tabletter  5 mg 250 stk.   0,33
Amlodipin Amlodipin "Actavis"
Actavis
tabletter  10 mg 250 stk.   0,17
Amlodipin Amlodipin "Aurovitas"
Orion Pharma
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,10
Amlodipin Amlodipin "Aurovitas"
Orion Pharma
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,32
Amlodipin Amlodipin "Aurovitas"
Orion Pharma
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   0,80
Amlodipin Amlodipin "Aurovitas"
Orion Pharma
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,17
Amlodipin Amlodipin "Krka"
KRKA
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,51
Amlodipin Amlodipin "Krka"
KRKA
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,42
Amlodipin Amlodipin "Krka"
KRKA
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   1,00
Amlodipin Amlodipin "Krka"
KRKA
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,44
Amlodipin Amlodipin "Orion"
Orion Pharma
tabletter  5 mg 28 stk. (blister)   1,10
Amlodipin Amlodipin "Orion"
Orion Pharma
tabletter  10 mg 28 stk. (blister)  
Amlodipin Amlodipin "Sandoz"
Sandoz
tabletter  5 mg 100 stk.   0,35
Amlodipin Amlodipin "Sandoz"
Sandoz
tabletter  5 mg 120 stk.   0,29
Amlodipin Amlodipin "Sandoz"
Sandoz
tabletter  5 mg 250 stk.   0,33
Amlodipin Amlodipin "Sandoz"
Sandoz
tabletter  10 mg 100 stk.   0,15
Amlodipin Amlodipin "Sandoz"
Sandoz
tabletter  10 mg 120 stk.   0,16
Amlodipin Amlodipin "Sandoz"
Sandoz
tabletter  10 mg 250 stk.   0,17
Amlodipin Amlodipin "Teva"
TEVA
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,12
Amlodipin Amlodipin "Teva"
TEVA
tabletter  5 mg 90 stk. (blister)   0,34
Amlodipin Amlodipin "Teva"
TEVA
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,32
Amlodipin Amlodipin "Teva"
TEVA
tabletter  10 mg 90 stk. (blister)   0,19
Amlodipin Amlodipin "Teva"
TEVA
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,16
Amlodipin Amlodistad
STADA Nordic
tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,06
Amlodipin Amlodistad
STADA Nordic
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,60
Amlodipin Amlodistad
STADA Nordic
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   0,73
Amlodipin Amlodistad
STADA Nordic
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,19
Nitrendipin Baypress®
Bayer
Udgået 18.12.2017
tabletter  20 mg 100 stk. (blister)  
Diltiazem Cardil
Orion Pharma
depottabletter  60 mg 100 stk.   9,64
Diltiazem Cardil
Orion Pharma
depottabletter  120 mg 60 stk.   15,98
Diltiazem Cardil
Orion Pharma
depottabletter  120 mg 100 stk.   11,85
Diltiazem Cardil
Orion Pharma
depottabletter  120 mg 30 stk.   12,50
Diltiazem Cardil
Orion Pharma
depottabletter  120 mg 120 stk.   11,93
Diltiazem Cardil
Orion Pharma
depottabletter  120 mg 60 stk. (blister)   15,99
Diltiazem Cardil
Orion Pharma
depottabletter  120 mg 120 stk. (blister)   12,07
Diltiazem Cardil
Orion Pharma
depottabletter  120 mg 90 stk   11,77
Diltiazem Cardizem® Uno
Parallelimport
depottabletter  240 mg 100 stk. (blister)   14,00
Diltiazem Cardizem® Uno
Parallelimport
depottabletter  240 mg 100 stk.   14,09
Felodipin Felodin
STADA Nordic
depottabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,52
Felodipin Felodin
STADA Nordic
depottabletter  10 mg 30 stk. (blister)  
Felodipin Felodin
STADA Nordic
depottabletter  10 mg 100 stk. (blister)  
Felodipin Felodin
STADA Nordic
depottabletter  10 mg 120 stk. (blister)   0,25
Felodipin Felodipin "Actavis"
GxMed
depottabletter  5 mg 98 stk. (blister)   0,35
Felodipin Felodipin "Actavis"
GxMed
depottabletter  10 mg 98 stk. (blister)   0,33
Felodipin Felodipin "HEXAL"
HEXAL
depottabletter  2,5 mg 112 stk. (blister)   1,48
Felodipin Felodipin "HEXAL"
HEXAL
depottabletter  5 mg 30 stk. (blister)   3,00
Felodipin Felodipin "HEXAL"
HEXAL
depottabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,35
Felodipin Felodipin "HEXAL"
HEXAL
depottabletter  10 mg 30 stk. (blister)   0,60
Felodipin Felodipin "HEXAL"
HEXAL
depottabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,21
Felodipin Felodipin "Teva"
TEVA
depottabletter  2,5 mg 100 stk. (blister)   1,72
Felodipin Felodipin "Teva"
TEVA
depottabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,45
Felodipin Felodipin "Teva"
TEVA
depottabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,21
Verapamil Hexasoptin® Retard
Sandoz
hårde depotkapsler  120 mg 100 stk. (blister)   9,85
Verapamil Hexasoptin® Retard
Sandoz
hårde depotkapsler  240 mg 100 stk. (blister)   5,56
Verapamil Isoptin SR
Parallelimport
depottabletter  120 mg 100 stk. (blister)   3,83
Verapamil Isoptin® Retard
BGP Products
depottabletter  120 mg 98 stk. (blister)   4,08
Verapamil Isoptin® Retard
BGP Products
depottabletter  120 mg 100 stk. (blister)   3,02
Verapamil Isoptin® Retard
BGP Products
depottabletter  120 mg 100 stk. (blister)   3,90
Verapamil Isoptin® Retard
BGP Products
depottabletter  120 mg 100 stk. (blister)   3,72
Verapamil Isoptin® Retard
BGP Products
depottabletter  180 mg 98 stk. (blister)   3,53
Verapamil Isoptin® Retard
BGP Products
depottabletter  180 mg 105 stk. (blister)   3,52
Verapamil Isoptin® Retard
BGP Products
depottabletter  180 mg 120 stk. (blister)   3,55
Verapamil Isoptin® Retard
BGP Products
depottabletter  240 mg 98 stk. (blister)   1,71
Lacidipin Lacidipin "Double-E Pharma"
Copharma
filmovertrukne tabletter  4 mg 98 stk. (blister)   4,32
Lacidipin Lacidipin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  2 mg 98 stk. (blister)   10,88
Lacidipin Lacidipin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  4 mg 98 stk. (blister)   5,70
Lacidipin Lacipil®
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  2 mg 28 stk. (blister)   13,39
Lacidipin Lacipil®
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  2 mg 98 stk. (blister)   10,88
Lacidipin Lacipil®
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  4 mg 28 stk. (blister)   6,69
Lacidipin Lacipil®
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  4 mg 98 stk. (blister)   5,70
Lercanidipin Lercanidipine "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,53
Lercanidipin Lercanidipine "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,31
Lercanidipin Lercanidipinhydrochlorid "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   1,87
Lercanidipin Lercanidipinhydrochlorid "Actavis"
GxMed
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   0,52
Lercanidipin Lercanidipinhydrochlorid "Actavis"
GxMed
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   0,32
Lercanidipin Lercanidipinhydrochlorid "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   1,77
Lercanidipin Lercanidipinhydrochlorid "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,62
Lercanidipin Lercanidipinhydrochlorid "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,44
Lercanidipin Lercastad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,61
Lercanidipin Lercastad
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,36
Lercanidipin Lercatio
HEXAL
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,52
Lercanidipin Lercatio
HEXAL
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,35
Isradipin Lomir Retard
Parallelimport
hårde depotkapsler  5 mg 30 stk. (blister)   4,89
Isradipin Lomir Retard
Parallelimport
hårde depotkapsler  5 mg 100 stk.   4,81
Isradipin Lomir Retard
Parallelimport
hårde depotkapsler  5 mg 100 stk. (blister)   5,15
Isradipin Lomir SRO
Parallelimport
hårde depotkapsler  5 mg 100 stk. (blister)   5,15
Nifedipin Nifedipin "Alternova"
Alternova
depottabletter  30 mg 30 stk. (blister)  
Nifedipin Nifedipin "Alternova"
Alternova
depottabletter  30 mg 100 stk. (blister)  
Nifedipin Nifedipin "Alternova"
Alternova
depottabletter  60 mg 100 stk. (blister)   1,25
Nimodipin Nimotop®
Bayer
filmovertrukne tabletter  30 mg 100 stk. (blister)   68,88
Nimodipin Nimotop®
Bayer
infusionsvæske, opløsning  0,2 mg/ml 5 x 50 ml   1.352,05
Nimodipin Nimotop®
Bayer
infusionsvæske, opløsning  0,2 mg/ml 250 ml   1.294,70
Nimodipin Nimotop®
Bayer
infusionsvæske, opløsning  0,2 mg/ml 5 x 50 ml   1.374,15
Amlodipin Norvasc®
Pfizer
tabletter  5 mg 100 stk.   5,56
Amlodipin Norvasc®
Pfizer
tabletter  10 mg 100 stk.   4,52
Felodipin Plendil®
AstraZeneca
Udgået 20.11.2017
depottabletter  10 mg 100 stk.  
Diltiazem Tildiem® LA
Parallelimport
hårde depotkapsler  200 mg 98 stk. (blister)   8,50
Diltiazem Tildiem® LA
Parallelimport
hårde depotkapsler  300 mg 98 stk. (blister)   7,91
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
tabletter  40 mg 100 stk.   3,76
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
tabletter  40 mg 250 stk.   2,51
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
tabletter  80 mg 100 stk.   2,49
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
tabletter  80 mg 250 stk.   2,05
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
tabletter  120 mg 100 stk.   2,34
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
tabletter  120 mg 250 stk.   1,64
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
depottabletter  200 mg 30 stk.   4,68
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
depottabletter  200 mg 100 stk.   3,91
Verapamil Verapamil "HEXAL"
HEXAL
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   2,49
Verapamil Verapamil "HEXAL"
HEXAL
filmovertrukne tabletter  120 mg 100 stk. (blister)   2,34
Lercanidipin Zanidip®
Meda
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   3,08
Lercanidipin Zanidip®
Meda
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (bister)   2,03

Referencer

1799. Makarounas-Kirchmann K, Glover-Koudounas S, Ferrari P. Results of a meta-analysis comparing the tolerability of lercanidipine and other dihydropyridine calcium channel blockers. Clin Ther. 2009; Aug;31(8):1652-63, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19808126 (Lokaliseret 13. maj 2016)
 
2056. Levien TL. Advances in the treatment of Raynaud’s phenomenon. Vascular Health Risk Manag. 2010; 6:167-77, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20448801 (Lokaliseret 13. maj 2016)
 
2057. Baumhäkel M, Böhm M. Recent achievements in the management of Raynaud’s phenomenon. Vasc Health Risk Manag. 2010; 6:207-14, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20407628 (Lokaliseret 13. maj 2016)
 
2058. Spirito P, Autore C. Management of hypertrophic cardiomyopathy. BMJ. 2006; 332(7552):1251-5, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16735335 (Lokaliseret 8. juni 2016)
 
2875. Brøsen K, Simonsen U, Kampmann JP et al. Basal og Klinisk Farmakologi. FADL's Forlag. 2014; 5. udgave, http://fadlforlag.dk/produkt/basal-og-klinisk-farmakologi-5-udgave/ (Lokaliseret 7. juni 2016)
 
2993. NICE. Hypertension in pregnancy: diagnosis and management. Clinical guideline. 2010; , https://www.nice.org.uk/guidance/cg107 (Lokaliseret 14. juni 2017)
 
 
 
Gå til toppen af siden...