Natalizumab

L04AA

Revideret: 20.08.2019
Natalizumab er rekombinant humaniseret anti-α4-integrin antistof produceret i en murin cellelinje ved rekombinant DNA-teknologi. Tilhører gruppen selektive adhæsionsmolekylehæmmere.

Anvendelsesområder

Attakvis MS 

Natalizumab er indiceret til behandling af patienter med attakvis MS med høj sygdomsaktivitet defineret som: 

  • Patienter med sygdomsaktivitet trods behandling med en svagere virkende behandling (1. linje-præparat), defineret som mindst et attak eller betydende nytilkomne forandringer på MR-scanning inden for det sidste år.
  • Patienter med bivirkninger eller manglende effekt ved behandling med et andet kraftigt virkende præparat (2. linje-præparat), fingolimod, cladribin, ocrelizumab eller alemtuzumab.
  • Kan anvendes som 1. valg hos ikke tidligere behandlede patienter med hurtigt udviklende svær attakvis multipel sklerose (MS), fx patienter med 2 eller flere alvorlige attakker inden for 1 år samt patienter med to eller flere alvorlige attakker inden for ét år samt en eller flere gadolinium-positive læsioner eller stort antal T2-læsioner på MR-scanning.

 

Før behandling skal der foretages test for JC-virus antistoffer i blodet. Hvis patienten er JC-virus negativ kan behandling med natalizumab ske med meget lille risiko for PML, men JC-virus antistoffer skal måles hver 6. måned. Hvis patienten er JC-virus positiv skal fordele og risici nøje overvejes og drøftes med patienten. Hvis patienten har højt JC-virus antistof index, bør der vælges anden behandling end natalizumab. Hvis patienten har et lavt JC-virus antistof index, kan patienten behandles med relativt lille risiko i 1 år og med noget større risiko i 2 år. Herefter bør patienten skifte til anden behandling. 

 

I kliniske forsøg reducerede behandling med natalizumab antallet af patienter med sygdomsforværring efter 2 år med 42% i forhold til placebo, og hyppigheden af nye skleroseattakker reduceredes med 68%. Virkningen på sygdomsforandringerne målt med MR-scanning er endnu kraftigere. 

Behandlingsvejledning

Natalizumab administreres intravenøst 300 mg hver 4. uge.
Ved overgang fra interferon-beta eller glatirameracetat kræves ingen udvaskningsperiode, men kun normale rutineblodprøver. Ved skift fra fingolimod til natalizumab kræves ingen wash-out periode, hvis der er normale rutineblodprøver (specielt lymfocyttal - hvilket ved fingolimod typisk indtræder 3-6 uger efter seponering). Ved overgang fra cladribin kræves et normalt lymfocyttal. Ved overgang fra ocrelizumab kræves et normalt B-celle tal.
Ved overgang fra mitoxantron, azathioprin eller anden immunsuppressiv behandling skal der være en 3 måneders udvaskningsperiode før start på natalizumab og ingen tegn på aktuel immunsuppression. 

Inden for 3 måneder før start af behandling med natalizumab skal der foretages MR-scanning med gadolinium kontrast. 

 

Data vedrørende sikkerhed og effekt af behandling med natalizumab ud over 72 måneder er aktuelt kun tilgængelige i sparsom grad. Behandling ud over dette tidsrum bør kun ske efter en revurdering af mulige fordele og risici. 

 

Opfølgning af behandling 

I forbindelse med hver infusion udspørges patienten systematisk vedr. nyopståede symptomer, specielt symptomer tydende på PML samt om bivirkninger. Der skal foretages en lægelig vurdering af behandlingen hver 3. måned, og der skal foretages klinisk neurologisk undersøgelse efter 3 og 6 måneders behandling og herefter hver 6. måned. Hos patienter, der er JC-virus antistof negative i blodet eller er JC-virus positive med lavt index, skal der foretages test for JC-virus antistoffer i blodet hver 6. måned for at undersøge, om patienten har ændret JC-virus antistof status. 

I alle tilfælde af nye neurologiske symptomer foretages en neurologisk undersøgelse. Hvis symptomerne ikke er typiske for MS, skal behandlingen med natalizumab afbrydes, indtil årsagen er klarlagt. I disse tilfælde foretages MR-scanning til sammenligning med MR-scanningen ved behandlingsstart. Ved mistanke om PML udføres desuden lumbalpunktur med undersøgelse af cerebrospinalvæsken for JC-virus DNA. Når PML er udelukket, kan behandlingen med natalizumab genoptages. I tilfælde af PML eller anden opportunistisk infektion afbrydes behandlingen permanent, og plasmaferese anvendes for at reducere koncentrationen af natalizumab i blodet. 

Der undersøges for antistoffer mod natalizumab efter 3, 6 og 12 måneders behandling. Konstateres antistoffer, gentages undersøgelsen efter 2 og 3 måneder. Hvis patienten er varigt positiv for antistoffer, afbrydes behandlingen. 

 

Patienter med bivirkninger på natalizumab bør skifte behandling til fingolimod, cladribin eller ocrelizumab. 

 

Det anbefales, at der udføres re-baseline MR-scanning efter 3-6 måneders behandling. MR-scanning gentages efter 12 måneder, herefter årligt og på klinisk indikation  

 

Ved sygdomsgennembrud under behandling med natalizumab kan patienter med beskedent klinisk sygdomsgennembrud eller udelukkende MR sygdomsgennembrud skiftes til fingolimod, cladribin eller ocrelizumab, mens patienter med svære kliniske sygdomsgennembrud kan skifte direkte til alemtuzumab. 

 

Ved ophør af behandling med natalizumab er beskrevet kraftig reaktivering af klinisk og MR-sygdomsaktivitet (rebound)

 

På området findes en behandlingsvejledning fra Medicinrådet

 

Se evt. også oversigten over midler mod multipel sklerose

Forsigtighedsregler

Natalizumab bør kun anvendes til personer under 18 år på afdelinger, der har behandling af børn og unge med MS som en højt specialiseret funktion, og anbefales ikke til personer over 65 år på grund af manglende erfaring. 

Bivirkninger

Der henvises til oversigten (tabel 2) eller til præparatbeskrivelsen. 

Farmakodynamik

Der henvises til oversigten (tabel 2) eller til præparatbeskrivelsen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Natalizumab Tysabri®
Biogen
konc. til infusionsvæske, opl.  300 mg 15 ml   454,86
 
 
Gå til toppen af siden...